Medanets uutiset

Medanets saatavilla nyt myös UK:ssa ja Irlannissa

UK_Ireland_hospital

Uskomme vahvasti, että voimme tuoda arvoa UK:n ja Irlannin terveydenhuollon ammattilaisille, minkä vuoksi ratkaisumme on nyt saatavilla myös näillä markkinoilla.

Päätöksemme lähteä näille markkinoille perustuu markkinatutkimukseen sekä sovelluksen asiakkaillemme tuomaan lisäarvoon. Mobiilisovelluksemme auttaa asiakkaitamme parantamaan hoitotyön tehokkuutta ja turvallisuutta siirtämällä hoitotyönkulkua lähemmäs potilasta.

Ratkaisumme mahdollistaa digitaalisesti tehostetun hoitotyön kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän pitkän tähtäimen vision mukaisesti. Intuitiivinen ratkaisumme keventää hoitohenkilökunnan hallinnollista työtaakkaa sisällyttämällä tietojen tallennuksen luontevaksi osaksi hoitotyötä. Ratkaisu parantaa myös potilasturvallisuutta auttamalla tunnistamaan potilaan voinnin heikkenemisen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Markkinoiden tarpeisiin vastaaminen

Monissa muissa Euroopan maissa ollaan kenties edellä terveydenhuollon digitalisoinnissa, mutta Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ollaan edellä EWS:n kaltaisten kliinistä turvallisuutta lisäävien työkalujen käyttöönotossa. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät (Early Warning Score, EWS) on kehitetty sairaaloiden akuuttihoitotilanteissa parantamaan potilaan voinnin heikkenemisen tunnistamista ja sen hoitoa.

Ison-Britannian kuninkaallinen lääkäriliitto (UK Royal College of Physicians) laati vuonna 2012 kansallisen aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän (National Early Warning Score, NEWS) EWS-pisteytysjärjestelmän standardoimiseksi valtakunnallisessa terveydenhuollossa, ja se otettiin Isossa-Britanniassa laajasti käyttöön jo vuonna 2015.

Olemme tehneet ratkaisuumme merkittäviä parannuksia, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaillemme tällä markkina-alueella. Esimerkiksi Medanets-sovellus tukee nyt kaikkia markkinoilla käytössä olevia EWS-malleja, kuten NEWS1&2, MEOWS ja PEWS, sekä SEPSIS-riskipisteytystä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tehokasta hoitoa laadusta tinkimättä

Medanets success

Terveydenhuollon organisaatioille ostopäätösten tekeminen on usein pitkä ja huolellinen prosessi, joka edellyttää kompleksista strategista suunnittelua – vaikuttaahan lopullinen päätös kuitenkin merkittävästi ammattilaisten työhön tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa.

Julkisen terveydenhuollon ostopäätöksiin vaikuttaa useat eri tekijät: paremman hoidon tarjoaminen, ratkaisun toimintavarmuus ja toimittajan luotettavuus, työntekijöiden houkutteleminen ja säilyttäminen sekä resurssien optimointi.

Tässä artikkelissa keskitymme resurssien optimointiin, muista tekijöistä ja mobiiliratkaisujen vaikutuksista niihin voit lukea lisää klikkaamalla alla olevia artikkeleita.

Resurssien optimoiminen – Case Mobiilikirjaaminen

Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiiri (Västra Götalandsregionen) testasi ja tutki Medanets-sovelluksen perustoiminnallisuutta eli potilaan havaintoarvojen mobiilikirjaamista vuonna 2017. Tutkimuksen keskeisimmät huomiot, kun havaintoarvot mobiilikirjataan reaaliaikaisesti potilaan vierellä suoraan potilastietojärjestelmään:

 • Jokainen vuodeosasto säästi keskimäärin 70 tuntia kuukaudessa
  • – 92,5 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on kaksi
  • – 138,75 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on kolme
  • – 185 min per vrk per osasto, kun mittauskiertoja on neljä
 • Virheelliset kirjaukset vähenivät 74%
 • Ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla välittömästi kirjauksen jälkeen. Aiemmin viive oli keskimäärin 22-25 minuuttia.
 • Hoitajien työtyytyväisyyden koettiin parantuvan, koska heillä jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Kaikki nämä havainnot ovat täysin linjassa Medanetsin kotimaan asiakkaiden tekemien havaintojen kanssa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perusteli Medanets-sovelluksen hankintaa vuonna 2015 ennen kaikkea sillä, että Medanetsin ratkaisun avulla hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa henkilökohtaiseen kanssakäymiseen potilaan kanssa ja tämän on todettu parantavan hoidon laatua.

Liitännät potilasmonitorijärjestelmiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Acutassa vuonna 2013 tehtyjen aikasäästölaskelmien perusteella Medanetsin monitoriliitäntä –ominaisuuden todettiin säästävän hoitajan aikaa 17 sekuntia per suure. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.

Mobiilikirjaamisen takaisinmaksuaika

Medanets mobiilikirjaamisen ROI-laskelma

Haluatko omalle yksiköllesi personoidun ROI-laskelman?

Ota yhteyttä

Seuraavan sukupolven EWS

Ison-Britannian kuninkaallisen lääkäriliiton (UK Royal College of Physicians) vuonna 2012 laatima aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä (Early Warning Score, EWS) [1] on nopeasti vakiintunut useissa maissa ja sen suosio kasvaa maailmanlaajuisesti. EWS on myös löytänyt paikkansa Medanets-sovelluksessa ja nyt se on saavuttamassa aivan uutta tasoa.

EWS-järjestelmä on tutkittu ja validoitu. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on kansallinen suositus ottaa NEWS-järjestelmä (National Early Warning Score) sairaalakäyttöön huhtikuuhun 2019 mennessä ja sitä suositellaan käytettäväksi myös sairaaloiden ulkopuolella [1]. Elintoiminnoissa tapahtuvien muutosten seurantaan perustuva EWS-laskentaprosessi havaitsee potilaan voinnin heikentymisen, siitä varoittavat merkit ja vakavasti sairaat potilaat.

EWS-ominaisuus on ollut Medanets-sovelluksessa vuodesta 2015 lähtien. Asiakkaiden toiveiden perusteella ominaisuutta päivitetään nyt entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi vastaamaan parhaita mobiilikäytäntöjä. Potilaat hyötyvät menetelmästä ja työkalu aivan varmasti helpottaa sairaanhoitajien EWS-prosessin suorittamista.

Kaikki EWS-mallit tuettuina

Medanets-sovellus tukee mitä tahansa EWS-mallia:

 • Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva NEWS (National EWS)
 • NEWS2 (NEWSin toinen versio), jossa on kaksi asteikkoa, yksi esim. hyperkapnista hengitysvajausta sairastaville potilaille ja toinen aikuisille ylipäänsä.
 • Lapsille tarkoitettu PEWS (Pediatric EWS), jossa on useita asteikkoja eri-ikäisille lapsille – esim. Suomessa on viisi eri asteikkoa.
 • MEOWS (Maternity Obstetric Early Warning Scale) raskaana oleville ja juuri synnyttäneille naisille.
 • Mikä tahansa muokattava EWS-malli (MEWS, Modified EWS), jossa eri havaintoja pystytään hyödyntämään pelkästään asetuksia muokkaamalla.

Potilas koko ajan keskiössä

EWS-asteikko voidaan määrittää potilaskohtaisesti ja Medanets-sovelluksessa on trendinäkymä, jolla voidaan vertailla neljää viimeisintä EWS-laskelmaa. Tämä auttaa selvittämään, millainen potilaan vointi on tai onko heikentyneen potilaan hoito alkanut tehota. Medanets-sovellus voi näyttää tuloksia myös muista lähteistä, kuten sähköisestä potilastietojärjestelmästä tai potilasmonitorista. Lähitulevaisuudessa lisäämme Hoitotehtävät-ominaisuuden pitämään yllä EWS-aikatauluja, jotta sairaanhoitajat pysyvät tarkasti ajan tasalla kullekin potilaalle tehtävistä hoitotoimista. Mikään EWS-tapahtuma ei jää huomaamatta.

EWS toimii myös offline-tilassa, kuten kaikki muutkin toimittamamme sairaanhoitajien työnkulkua tukevat ominaisuudet. Verkkoyhteyden katkeileminen ei siis estä havaitsemasta potilaan voinnin huonontumista. Medanets AdminUI -työkalulla näkee kokonaiskuvan sairaalan tai yksittäisen osaston potilaista ja EWS-potilaiden määrän riskiluokittain. Sillä voi myös seurata EWS-järjestelmän käyttöönottoa yleisesti.

Toisen sukupolven EWS-mobiiliominaisuus

Suomessa toisen sukupolven EWS-mobiiliominaisuuden käyttöönotto alkaa syyskuussa 2019. Olemme innoissamme!

Pysy kuulolla EWS-mobiiliominaisuuden käyttöönoton tuloksista:

 • Säästyneet työtunnit – paperilaput ja päässälaskeminen vähenevät tai poistuvat jopa kokonaan
 • Hoidon laatu – EWS-prosessi voidaan suorittaa luontevammin hoitotilanteen yhteydessä
 • Turvallisuus – dokumentointi- ja laskuvirheet vähenevät
 • Tehokkuus – realisoituu jo pelkästään sairaanhoitajan hymyn häivähdyksellä, kun hän saa käyttöönsä työssä auttavaa tekniikkaa
 • Kustannukset – sijoitus maksaa itsensä hetkessä takaisin [2]

Lähteet:

[1] Scott LJ, Redmond NM, Garrett J, et al Distributions of the National Early Warning Score (NEWS) across a healthcare system following a large-scale roll-out Emergency Medicine Journal 2019;36:287-292.

[2] Medanets hoitotyön mobiilikirjaaminen, ROI-laskelma

Case AdminUI – Hoitotyön mobiiliratkaisujen hallinnointi ja raportointi

Medanets AdminUI

Hoitotyön prosessien sujuvuuden kannalta on oleellista, että organisaation laajuisesti käyttöönotetut ratkaisut pystytään sovittamaan eri osastojen toisistaan poikkeaviin tarpeisiin ja käytäntöihin. Toimintojen optimointia edesauttaa myös käyttöraporttien jatkuva ja systemaattinen seuranta.

Medanets alkoi kehittää työkalua ratkaisujensa hallintaan ja raportointiin loppuvuodesta 2016 mahdollistaakseen paremman asiakasympäristön hallinnan ja nopeamman palvelun. Kun sairaalat ja terveyskeskukset osastoineen voivat muokata ratkaisustaan omannäköisensä, hoitotyötä ei tarvitse muokata järjestelmän vuoksi vaan järjestelmä muokataan nykyistä hoitotyötä tukevaksi.

Tänä päivänä työkalu on käytössä seitsemässä eri terveydenhuollon organisaatiossa Suomessa ja Ruotsissa.

Hallinnointi – erityistarpeisiin vastaaminen

Medanetsin AdminUI -hallinnointiominaisuuden avulla tiedon syöttäminen ja näyttäminen voidaan määritellä osastokohtaisesti. Esimerkiksi jokaisen suureen sijainti, nimi ja näkyminen sovelluksessa voidaan määritellä erikseen, jolloin tarpeettomat suureet eivät ole häiritsemässä. Myös sovelluksen eri ominaisuuksia voidaan piilottaa, mikäli niiden käyttötarkoitus ei sovellu kyseiselle osastolle.

Medanets AdminUI:n hallinnointiominaisuus otettiin meillä VSSHP:llä innokkaana käyttöön, ja osastoillamme ollaan oltu hyvin tyytyväisiä siihen. Työkalu on hyvin helppokäyttöinen ja sen avulla voidaan reagoida nopeasti osastojen muutospyyntöihin ja toiveisiin. Medanetsin meille pitämä perehdytys hallinnointityökaluun oli hyvin kattava, ja kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin on saatu vastaukset nopeasti.

-Oskari Mällinen, Projektikoordinaattori, Turun yliopistollinen sairaala

Raportointi – näyttöön perustuva päätöksenteko

Medanetsin AdminUI-raportointiominaisuuden avulla asiakas voi katsella käyttöraportteja tarpeen mukaan niin havaintoarvoista, lääkitysten antokirjauksista kuin myös käytetyistä laitemääristä ja yksittäisten käyttäjien määrästä. Esimerkiksi työkalulla pystytään selvittämään, kuinka hyvin uusi ratkaisu on käyttöönotettu ja puuttumaan mahdollisiin estetekijöihin välittömästi.

Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa operatiivisen suunnittelun tueksi raportteja potilasmääristä riskikategorioittain EWS-pisteytyksen ja riskiarviointimittareiden perusteella.

Medanetsin AdminUI:n raportointiominaisuuden avulla on helppo seurata EWS-kirjaamista organisaatiotasolla ja yksiköittäin – sekä reaaliaikaisesti että takautuvasti. Graafisesta kuvaajasta näkee yhdellä silmäyksellä hoidettavana olleiden potilaiden määrän, EWS-laskentakerrat sekä minkä verran on kyseisellä tarkastelujaksolla ollut matalan/keskitason/korkean riskin potilaita. Tietoa voidaan hyödyntää johtamisen tukena arvioitaessa EWS-pisteytyksen käyttöä sekä arvioitaessa henkilöstön kuormittumista kyseisellä tarkastelujaksolla.

-Tytti Ervasti, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT, sh, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Case Mobiilikuva – Kliiniset valokuvat älypuhelimella

Clinical photo

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pilotoi Medanetsin ja Neagenin yhteistyössä toteutettua mobiilikuvaominaisuutta kuudella eri osastolla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) pilotoi ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Medanetsin ja Neagenin yhteistyössä toteuttamaa hoitotyön mobiilikuvaominaisuutta. Uuden ominaisuuden avulla potilaasta älypuhelimella otettu valokuva voidaan tallentaa suoraan suojatuin yhteyksin sairaalan tai terveysaseman käyttämään kuva-arkistoon.

Kliininen valokuvaus on arvokas työkalu erityisesti visuaalisilla lääketieteen osa-alueilla, kuten Pirkanmaalla mobiilikuvaominaisuuden pilottiin ottaneilla osastoilla:

 • Haavakeskuksen poliklinikka
 • Keuhko- ja ihosairauksien vuodeosasto 2
 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osasto 1
 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osasto 2
 • Syövänhoidon vuodeosasto RS1
 • Syövänhoidon vuodeosasto RS2

Digikamerasta älypuhelimeen

Aikaisemmin kliinisten valokuvien siirtäminen digikamerasta koneelle vei oman aikansa, minkä vuoksi kuvia jäi myös ottamatta tai otettuja kuvia ei tallennettu. Lisäksi osastoilla oli aikaisemmin käytössä vain yksittäinen digikamera.

Kliinisten valokuvien arkaluonteisuuden vuoksi kuvien asianmukaiseen dokumentointiin, tallentamiseen ja jakamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tänä päivänä PSHP:n pilottiosastoilla on kliiniseen valokuvaukseen käytettyjä älypuhelimia useita. Tällöin laite on useimmin myös mukana hoitotilanteessa. Potilaan tilasta otettu kuva ja sen yhteyteen lisätyt kuvaavat tarkentavat tiedot tallentuvat nyt reaaliaikaisesti oikeaan potilaskontekstiin. Kuva ei tallennu millään tavoin älypuhelimeen itseensä, mikä varmistaa tietosuojan toteutumisen.

Potilaan hoidon edistäminen

PSHP sisällyttää kliinisiä valokuvia potilaan hoitotietoihin ja niitä hyödynnetään muun muassa konsultoinneissa, hoidon seurannassa sekä opetustyön tukena.

 • Etäkonsultointi – kliinikko pystyy kuvan näkemällä antamaan neuvoja jatkohoidoista
 • Hoidon seuranta – esimerkiksi kudosmuutosten seuranta, eteneekö paraneminen hyvin
 • Opetustyön tukena – valokuvien hyödyntäminen koulutustarkoituksissa on ”ihan uusi ulottuvuus”

Sovellus on helppokäyttöinen ja paljon näppärämpi kuin aikaisempi metodi, mikä on lähes itsestäänselvää. Sovelluksella on selkeää potentiaalia, ja jotta sen hyödyntäminen ei jäisi epätietoisuudesta kiinni, yhteisiä toimintaohjeita tulee vielä selventää.

-Joni Sulin, Sairaanhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

Uutta ratkaisua pilotoidessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri havaitsi, että kliiniseen valokuvaukseen liittyviä toimintaprosesseja tulee vielä jatkokehittää. Henkilökunnan keskuudessa oli muun muassa vielä epätietoisuutta valokuvien hyödyntämismahdollisuuksista sekä arkistoinnin kustannuksista. Jatkossa perehdytyksissä huomioidaan ja sovitaan ohjeet sekä säännöt, joilla saavutettaisiin valokuvan korkean käytettävyyden vaatimukset.

Lue lisää mobiilikuvaominaisuudesta »

Lisäboostia Medanetsin AdminUI-työkalun kehittämiseen

Medanets alkoi kehittää työkalua ratkaisujensa hallintaan ja raportointiin loppuvuodesta 2016 mahdollistaakseen paremman asiakasympäristön hallinnan ja nopeamman palvelun.

Kun sairaalat ja terveyskeskukset osastoineen voivat muokata ratkaisustaan omannäköisensä, hoitotyötä ei tarvitse muokata järjestelmän vuoksi vaan järjestelmä muokataan nykyistä hoitotyötä tukevaksi.

AdminUI-työkalu on nimenomaan tarkoitettu käytössä olevien Medanets-mobiiliratkaisujen hallintaan ja raportointiin, se ei korvaa ominaisuuksia potilastietojärjestelmästä vaan antaa autonomian mobiiliratkaisujen käytöstä asiakkaalle. Työkalua käyttävät asiakkaiden lisäksi myös kumppanit asiakkaan puolesta sekä Medanets itse. Tänä päivänä Medanetsin AdminUI-työkalu on käytössä seitsemässä eri terveydenhuollon organisaatiossa Suomessa ja Ruotsissa.

Tehdäksemme työkalusta ja sen käyttökokemuksesta entistäkin parempia lisäämme nyt resursseja sen jatkokehittämiseen.

2 x Full Stack web-ohjelmistosuunnittelija

Kari Pönkkö ja Mikko Karvonen aloittivat Medanetsilla elokuun alussa työtehtävinään Full Stack web-ohjelmointi. Toisin sanoen herrat tulevat tekemään koodia web-käyttöliittymäämme asiakkaidemme ympäristöjen kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Karilla on alan kokemusta yli 20 vuoden ajalta, jona aikana useat eri ohjelmointikielet ja tekniikat ovat tulleet hänelle tutuiksi. Alan innokkaana harrastajana Kari kehittää osaamistaan myös työn ulkopuolella.

Mikolla oli etsinnässä uusi työ, jossa hän pääsisi työskentelemään syvemmin web-ohjelmoinnin parissa. Medanetsin tarjoamat mahdollisuudet toivat Mikon meidän luoksemme. Tietokoneintoilijaksi itseään kuvailevalla Mikolla on pitkä kokemus ohjelmistosuunnittelusta ja testiautomaatiosta.

Parin ensimmäisen viikon aikana herrasmiehillä on tuote jo hallussa ja jatkokehitys hienossa vauhdissa!

Missä voit tavata Medanetsin syksyllä 2019?

Tänä syksynä voit tavata meidät seuraavissa tapahtumissa:

Sjuksköterskans dag, 10.9.2019 | Tukholma*

Park Annual, 26.9.2019 | Göteborg

CGI:n ICT Forum, 10.-11.10.2019 | Helsinki

Turun lääkäripäivät, 6.-7.11.2019 | Turku

eHiN, 12.-13.11.2019 | Oslo

Hosit, 14.11.2019 | Tukholma*

Digisote, 19.-20.11.2019 | Helsinki*

Lääkehoito Special, 27.-28.11.2019 | Helsinki

Medinnovation Skåne, 3.12.2019 | Lund*

 *Medanetslaisia paikalla ilman ständiä, varmista kohtaaminen sopimalla tapaaminen etukäteen: medanets@medanets.com.

Carl-Gustaf Jönsson on Medanetsin uusi myyntipäällikkö Ruotsissa

Medanets on nimittänyt Carl-Gustaf Jönssonin myyntipäällikökseen. Carl-Gustaf tulee keskittymään Medanetsin toimintaan ja kasvuun Ruotsissa.

Medanets laajensi toimintaansa Ruotsiin, kun Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiiri solmi Medanetsin mobiiliratkaisut kattavan sopimuksen potilastietojärjestelmätoimittajansa Cernerin kanssa. Ratkaisut otetaan käyttöön yhteensä 250 osastolla.

Syventääksemme olemassa olevaa asiakassuhdetta Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä laajentaaksemme toimintaamme Ruotsissa, lisäämme nyt resursseja Medanetsin Ruotsin myyntitiimiin.

Pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen

Carl-Gustaf (”Calle”) Jönssonilla, Medanetsin uudella myyntipäälliköllä, on pitkä ja laaja kokemus tietotekniikan alalta sekä asiakassuhteiden ylläpitämisestä. Ennen Medanetsille tuloaan hän työskenteli lähes kymmenen vuoden ajan televiestintäalalla, missä hän toimi asiakashallinnan tehtävissä.

Callella on myös kokemusta terveydenhuoltoalalta: hän on työskennellyt lääketieteellisen kuvantamisen sekä sairaalan sisäisen viestinnän parissa. Callen tekninen tausta ja kokemus terveydenhuoltoalalta tuovat hänelle edun ymmärtää sekä asiakkaidemme järjestelmiä että meidän tarjoamia ratkaisuja.

Intohimoni terveydenhuollon parempaa työnkulkua kohtaan sekä kokemukseni mobiiliratkaisuista tekee Medanetsista täydellisen minulle. On hienoa tulla osaksi Medanetsin lahjakasta ja sitoutunutta tiimiä. Yhdessä voimme tarjota parempaa potilashoitoa sekä mieluisampaa hoitotyön työympäristöä. Medanetsin ratkaisut tulevat varmasti tunnetuksi niin nykyisillä kuin uusilla markkinoillakin.

-Carl-Gustaf Jönsson, Sales Manager, Medanets

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close