EWS parantaa potilaan ennustetta

EWS parantaa potilaan ennustetta

Blogiartikkeli on julkaistu alun perin 31.10.2017 ja sitä on päivitetty kauttaaltaan 30.8.2022. 

Suurin osa sairaalan sisäisistä haittatapahtumista, kuten sydämenpysähdykset, hätäsiirrot vuodeosastoilta teho-osastoille tai odottamattomat kuolemat, eivät ole äkillisiä tapahtumia. Peräti 80 %:a sairaalansisäisistä haittatapahtumista edeltävät tunteja kestävät potilaiden peruselintoiminnoissa tapahtuvat kriittiset toimintahäiriöt.1 Tuoreen tutkimuksen mukaan EWS-pisteytyksen avulla voidaan tunnistaa potilaat, joilla on kohonnut kuolemanriski kahden ensimmäisen sairaalapäivän aikana2 

Suurin osa haittatapahtumista olisi estettävissä tai lievennettävissä, mikäli potilaan vitaaliarvoja seurattaisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin reagoitaisiin ajoissa, sillä elintoimintojen häiriöt käyvät ilmi fysiologisten mittausarvojen – kuten sykkeen, systolisen verenpaineen, happisaturaation ja hengitystiheyden – muutoksista. Näistä hengitystiheys näyttää ennakoivan akuutin kuolemanriskin parhaiten2. 

Vitaaliarvojen systemaattista arviointia varten on kehitetty työkalu Early Warning Score (EWS), jonka yksi validoitu versio on kansallinen EWS eli NEWS. Mitatut vitaaliarvot pisteytetään asteikolla 0–3 sen mukaan, kuinka paljon ne poikkeavat normaaliarvioista. Kokonaispistemäärä kertoo potilaan riskiluokasta (matala, keskisuuri tai korkea), ja sairaalat määrittävät kullekin riskiluokalle kliiniset toimintaohjeet.

Teknologia tehostaa EWS-pisteytysprosessia

EWS on yksinkertainen hoitotyön työkalu, joka auttaa tunnistamaan potilaat, joiden tila on akuutisti heikentymässä. Perinteisesti EWS-pisteytys on toteutettu kynän ja paperin avulla. Paremman käytettävyyden vuoksi monet sairaalat ovat kuitenkin siirtyneet EWS-pisteytysprosessissa sähköisiin ja mobiililaitteilla toimiviin työkaluihin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähköisesti kerätty ja laskettu EWS-pisteytys on luotettavampi ja tarkempi kuin paperitse toteutettu pisteytys3. 

Mobiiliratkaisun avulla potilaan vitaaliarvot voidaan dokumentoida heti hoitotilanteessa. Mobiiliratkaisu laskee EWS-pisteytyksen tuloksen automaattisesti ja näyttää hoitohenkilökunnalle pisteytystulosta vastaavan toimintaohjeen sekä aikaisemmin laskettujen pisteytysten trendinäkymän.  

Sähköisen EWS-pisteytyksen suurin etu on se, ettei se aiheuta lisätaakkaa terveydenhuollon ammattilaisille – ei tiedon keräämisen eikä pisteiden laskemisen aikana. Laskennassa tarvittavat potilastiedot kerätään osana rutiinihoitoprosessia ja ne ovat jopa reaaliaikaisesti kaikkien hoitoon osallistuvien ammattilaisten saatavilla, kun ne dokumentoidaan heti hoitohetkellä. Automatisoitu pisteytyksen laskenta vähentää päässälasku- ja kirjausvirheitä.

Kiireellisyysluokittelun ja intervention välinen aika lyhenee

Vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen4 mukaan kiireellisyysluokittelun ja intervention välinen mediaaniaika oli paperitse toteutetussa seurannassa 12 tuntia ja 24 minuuttia, mutta se lyheni peräti 27 minuuttiin sähköisen varoitusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Kaiken kaikkiaan tämä voi parantaa potilaan ennustetta huomattavasti ja vähentää jopa sairaalakuolleisuutta. 

EWS-pisteytyksen hyödyntäminen hoitotyössä vähentää myös sairaalan kustannuksia. Kustannusintensiiviset tehohoitojaksot voidaan välttää jopa kokonaan, kun heikentyvä tila huomataan hyvissä ajoin. Koska potilaan hoito voidaan aloittaa aiemmin, sairaalajaksot voivat myös kaiken kaikkiaan lyhentyä.

Lähteet:

1. Tirkkonen (2015): Detecting and Reacting to In-hospital Patient Deterioration Studies on the afferent and efferent limbs of the Rapid Response System.

2. Loisa et al. (2022): Ability of the National Early Warning Score and its respiratory and haemodynamic subcomponents to predict short-term mortality on general wards: a prospective three-centre observational study in Finland. BMJ Open.

3. Mohammed et al. (2009): Improving accuracy and efficiency of early warning scores in acute care. Br J Nurs.

4. Westphal et al. (2018): An electronic warning system helps reduce the time to diagnosis of sepsis. Revista Brasileira de terapia intensiva.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.