Sairaanhoidon tarkistuslistat – viisi yleistä haastetta ja niiden ratkaisut

Miten sairaanhoidon tarkistuslistojen käytön tehokkuutta voidaan parantaa mobiiliratkaisuilla?

Tarkistuslistoja käytetään sekä lääketieteessä että muilla aloilla muistin apuvälineenä, joka auttaa käyttäjäänsä suorittamaan tehtävän tarkasti ja oikein [1]. Listat ovatkin osoittautuneet tehokkaiksi virheiden vähentäjiksi ja suorituskyvyn parantajiksi useissa tilanteissa. Terveydenhuollossa käytettävien tarkistuslistojen tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta, mutta niiden laajamittaisesta käytöstä on saatu vaihtelevia tuloksia. Tämä viittaa siihen, ettei tarkistuslistojen käyttö välttämättä olekaan niin yksinkertaista ja tehokasta kuin on toivottu [2]. Tutkimuksissa on todettu, että vaihteleviin tuloksiin voivat olla syynä mitä moninaisemmat, sekä teknisluontoiset että adaptiiviset tekijät [3], ja että organisaatiossa vallitseva tilanne voi joko parantaa tai heikentää tarkistuslistojen käytön tuloksia.

Tässä blogissa käsittelemme viittä yleistä tarkistuslistoihin liittyvää haastetta sekä sitä, mitä apua mobiiliratkaisuista voi olla haasteiden selättämisessä.

Haaste #1: Tarkistuslistojen kehno suunnittelu vaikeuttaa muutoksen hallintaa

Jotta tarkistuslistojen käyttöönotto onnistuu ja tulokset ovat toivotunlaisia, tarvitaan sekä harkittua tarkistuslistan suunnittelua että hyvää muutosjohtamista. Tutkimusten mukaan kehnosti suunniteltu tarkistuslista, tietyt organisaatiokulttuurin piirteet ja vaihtelevat prosessit ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin tarkistuslistat otetaan käyttöön ja kuinka tarkasti niitä noudatetaan. [1—5.]

Tarkistuslistan suunnittelu on keskeisessä asemassa siinä, kuinka hyvin lista otetaan organisaatiossa vastaan ja saadaan sulautettua osaksi kliinistä työtä. Suunnittelu on paljon resursseja vaativa tehtävä. Tarkistuslistojen mukauttaminen muuttuviin vaatimuksiin on usein hankalaa ja hidasta, jos kyseessä on paperinen työkalu. Muutosjohtamiseen liittyvät haasteet voivat heikentää uuden työkalun vaikuttavuutta.

Mahdollinen ratkaisu:

Tarkistuslistan muuttaminen digitaaliseksi tarjoaa monia hyötyjä. Mobiililaitteissa toimivat, digitaaliset tarkistuslistat ovat joustavia ja helpommin räätälöitävissä eri käyttäjille ja eri tilanteisiin. Potilastiedot ovat paremmin saatavilla, listat voidaan integroida osaksi päätöksentekoa tukevaa järjestelmää ja tiedot näyttää käyttäjälle dynaamisesti. [5.] On tärkeää, että tarkistuslista räätälöidään vastaamaan kunkin sairaalan ja yksikön tarpeita. Admin UI-hallintatyökalun avulla Medanets-ratkaisu mahdollistaa tietoon perustuvan vaikutusten arvioimisen. Tämä auttaa käytäntöjen jatkuvassa parantamisessa ja kohdennettujen muutosjohtamisen toimien suunnittelussa.

Haaste #2: Paperiset tarkistuslistat eivät ole aina käsillä

Kliinisessä työssä tilanteet ovat muuttuvia ja joskus myös kiireisiä. Tarkistuslistojen käyttöä voi vähentää sekin, ettei paperinen lista ole hoitotilanteessa automaattisesti mukana [2] — vaan täytyy erikseen hakea jostakin. Lisäksi paperiprosessin läpivieminen vie aikaa, mikä voi olla este tarkistuslistan käytölle [6].

Mahdollinen ratkaisu:

Kun tarkistuslistat ovat digitaalisessa muodossa mobiililaitteilla, käyttäjä pääsee käsiksi kaikkiin tarkistuslistoihin välittömästi heti hoitotilanteen yhteydessä. Mobiiliratkaisu yhdistää tarkistuslistat kontekstiin, kuten potilaan muihin tietoihin, ja välittää päätöksenteon kannalta ratkaisevan tiedon suoraan hoitotilanteeseen potilaan vierelle. Listan käyttö onnistuu myös etäältä. Potilastietojärjestelmäintegraation ansiosta jotkin listan osat voidaan täyttää automaattisesti, mikä lisää tehokkuutta. Kun tarkistuslista on kiinteä osa työn kulkua ja esitetään potilastietojen yhteydessä, sen käytöstä tulee hoidon kannalta merkityksellisempää.

Haaste #3: Tiimin jäsenten vastuut ovat epäselvät

Perinteisessä mallissa tarkistuslistan käyttötilannetta johtaa usein yksi henkilö. Hän lukee listan kohdat ääneen tiimille ja dokumentoi eri vaiheiden läpikäymisen. Tiimin jäsenten vastuut voivat olla epäselvät.

Mahdollinen ratkaisu:

Digitaalinen, mobiili tarkistuslistaprosessi mahdollistaa uudenlaisen vastuunjaon. Mobiiliratkaisu tukee moniammatillista tiimityötä, sillä useampi henkilö voi osallistua listan täyttämiseen omalta mobiililaitteeltaan.

Haaste #4: Tarkistuslistoihin liittyvä väsymys

Kun tarkistuslistat osoittautuvat arvokkaiksi työkaluiksi terveydenhuollossa ja niiden käyttö yleistyy, seurauksena voi olla ns. tarkistuslistaväsymys. Tällöin kliinikot kokevat listojen käytön liian rasittavaksi [1]. Väsymyksen taustalla on usein kehnosti suunniteltu tarkistuslista, joka puolestaan johtaa raskaaseen ja aikaa vievään prosessiin. Tarkistuslista voi olla ainoastaan yhtä hyvä kuin sen käyttäjä: uupunut käyttäjä tai käyttäjä, joka ei ole saanut tarvittavaa koulutusta tarkistuslistojen hyödyntämiseen, voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin listan korvaaminen perinteisillä tarkistuksilla.

Mahdollinen ratkaisu:

Tarkistuslistan huolellinen suunnittelu ja kliininen arviointi sisällön suunnitteluprosessissa voivat auttaa välttämään tarkistuslistoihin liittyvän väsymyksen. Medanets mahdollistaa listojen käytön hoitotilanteen yhteydessä mobiililaitteella. Tämä kliinisen työn kulkuun perustuva lähestymistapa auttaa käyttäjää hahmottamaan, miksi tarkistuslista on hyödyllinen.

Haaste #5: Kommunikaatiokatkokset

Tutkimuksissa on todettu, että leikkausta edeltävä briefing vähentää viestintäongelmia noin kahdella kolmasosalla. Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että tarkistuslistan käyttöä johtava henkilö on viime kädessä vastuussa mahdollisten ongelmien ratkaisusta ja tiimin toimien uudelleenohjaamisesta [7]. Lisäksi on osoitettu, etteivät tarkistuslistat ole tehokkaita yksittäisenä, erillisenä turvallisuustoimenpiteenä. Tähän on useita syitä, joista kommunikaatioon liittyvät väärinkäsitykset on yksi keskeisimmistä. [3.]

Tutkimusten mukaan tiimityö ja tehokas viestintä ovat avainasemassa tarkistuslistojen käytön onnistumisessa [3; 5], ja tarkistuslistat voivat parantaa tiimityötä.

Mahdollinen ratkaisu:

Kun käytettävä mobiilisovellus integroituu potilastietojärjestelmien kanssa, keskeiset tiedot ovat saatavilla mobiililaitteella heti hoitotapahtuman yhteydessä ja tiedonkulun ongelmat vähenevät. Myös tarkistuslistojen osittainen automaattinen täyttö vähentää mahdollisuuksia kommunikaatiokatkoksiin.

LÄHTEET:

[1] Development of medical checklists for improved quality of patient care: https://academic.oup.com/intqhc/article/20/1/22/1786984

[2] Back to basics: checklists in aviation and healthcare: https://qualitysafety.bmj.com/content/24/7/428

[3] The problem with checklists: https://qualitysafety.bmj.com/content/24/9/545

[4] The Checklist Conundrum: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMe1315851

[5] Comparing the Effects of Paper and Digital Checklists on Team Performance in Time-Critical Work: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6800573/

[6] WHO Surgical Checklist in Dermatology: Compliance, Barriers, and Attitudes: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893152/

[7] Use of the Surgical Safety Checklist to Improve Communication and Reduce Complications: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4417373/