9151

Suuren riskin potilaiden tunnistaminen päivystyksessä

Yhdenmukaiset mittaristot ovat yksi potilasturvallisuuden tae päivystyksessä. Tärkeintä on tunnistaa suuren riskin potilaat, jotta heidän oikeanlainen hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian.

Päivystyksissä on tällä hetkellä ruuhkaa ympäri Suomea ja potilasturvallisuuden on kerrottu olleen vaarantuneen. Päivystysten tukkoisuus on perustavanlaatuinen ongelma, johon meillä ei ole sen yksiselitteisempää ratkaisua kuin perhe- ja peruspalveluministerilläkään. Sen sijaan tarkastelemme tilannetta potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisyn näkökulmasta: Miten tunnistaisimme päivystykseen saapuvat suuren riskin potilaat nopeimmin?

Tehokas hoidon tarpeen arviointi ja virheiden minimoiminen

Joka päivä päivystyksessä työskentelevät hyödyntävät kiireellisyysluokittelua priorisoidakseen akuutisti sairaiden hoidon. Eri puolilla maailmaa on käytössä useita eri kiireellisyysluokittelumalleja eli triage-mittareita. Niiden käyttö yhdenmukaistaa potilaiden hoidon tarpeen arvioinnin ja nopeuttaa potilaan ohjaamista oikeaan jatkohoitopaikkaan. Suositeltavaa olisi, että ohjeistukset triage-mittareiden käytölle yhdenmukaistettaisiin kansallisella, jotta hoito olisi tasa-arvoista hoitopaikasta riippumatta.

Kiireellisyysluokittelu suoritetaan päivystyksessä usein työasemalla, vaikkakin paperinen toimintatapa on yhä paikoin käytössä. On kuitenkin myös arviointitilanteita, jotka vaativat paperia nopeampaa ja työpisteestä etäällä olevaa toimintaa – esimerkiksi, kun potilaita tulee päivystykseen paljon.

Teknologia voi auttaa ohjeistusten yhtenäistämisessä, virheiden minimoimisessa ja arvioinnin nopeuttamisessa. Mobiiliteknologian avulla pystytään ohjaamaan hoitajaa kiireellisyysarvioinnissa askel askeleelta, laskemaan riskipisteet automaattisesti ja antamaan näyttöön perustuvia ohjeita päätöksenteon tueksi. Tämä voi vähentää kiireellisyysluokittelun ja intervention välistä aikaa. Digitaalinen toimintatapa myös parantaa tiedonkulkua, koska arvioinnit ja mittaukset ovat lähes reaaliajassa koko hoitotiimin nähtävillä.

Yhtenäiset suositukset potilaan peruselintoimintojen seuraamiselle

NEWS-työkalu on kehitetty potilaan voinnin systemaattiselle arvioinnille. Se perustuu periaatteeseen, että kliinisen tilan heikkeneminen voidaan havaita fysiologisten mittausarvojen muutoksista. Alkujaan työkalu on suunnattu vuodeosastopotilaiden arviointiin, mutta tutkimusten1 mukaan NEWS:n käyttö auttaa havaitsemaan suuren riskin potilaat erinomaisesti myös päivystyksessä. Näin ollen samaa työkalua voidaan käyttää johdonmukaisesti aina potilaan kohtaamisesta hänen jatkohoitoon siirtymiseen saakka. Arviointisuureet pysyvät samana ja potilaan tilassa olevat muutokset on helpompi havaita.

Ruuhkaisten päivystysten toiminnan sujuvuuden kannalta olisi merkittävää, että NEWS-prosessi pystyttäisiin suorittamaan rutiinisti osana työtä – ei työtaakkaa listäten. Perinteisesti NEWS-prosessi on suoritettu manuaalisesti kynän, paperin ja erillisen NEWS-taulukon avulla. Prosessia kuitenkin nopeuttaa, kun pisteiden laskenta automatisoidaan ja pisteytyksen tulosta vastaava toimintaohjeistus näytetään heti hoitohenkilökunnalle. Yksittäiset mittausarvot ja EWS-pistemäärät pystytään myös kirjaamaan älypuhelimen välityksellä suoraan potilastietojärjestelmään.

Vaikkakin NEWS:n käyttö on jo levinnyt laajalle suomalaisissa sairaaloissa, menetelmä ei ole kansallisella tasolla vielä standardoitu. Potilaan tilan arviointimenetelmän yhtenäistäminen parantaisi potilaiden tasa-arvoa hoitoyksiköstä riippumatta sekä toisi potilaan hoitoon jatkuvuutta.

Lähteet:

1. Kivipuro et al. (2018): National early warning score (NEWS) in a Finnish multidisciplinary emergency department and direct vs. late admission to intensive care. Resuscitation.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.