Medanets & Eksote

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, uudistaa ja kehittää toimintatapojaan jatkuvasti eteenpäin mobiiliratkaisujen avulla.

Eksote aloitti Medanetsin mobiiliratkaisujen käytön havaintoarvojen mittaamisella ja rannekehallinnalla vuonna 2012. Tällöin laitteina toimivat Windows Mobile PDA -laitteet.

Sittemmin laitteet ovat vaihtuneet, ratkaisu on päivitetty Androidiin ja rannekehallinta on laajentunut. Näiden lisäksi myös uusia mobiilitoiminnallisuuksia on otettu käyttöön.

Koko keskussairaalan laajuinen käyttö

Tänä päivänä Medanetsin hoitotyön mobiilisovellusta käytetään koko Etelä-Karjalan keskussairaalan laajuisesti. Myös 2018 valmistunut K-siipi on päässyt nauttimaan mobiiliratkaisujen tuomista eduista.

Kirjaamalla ja selaamalla potilastietoja mobiililaitteen avulla edestakainen kävely potilashuoneen ja kanslian välillä vähenee, kuin myös tietokoneella vietetty aika. Tämä on suoraan verrannollista potilaan kanssa vietettyyn lisääntyneeseen aikaan. Pelkästään ensimmäisen käyttöönottoviikon aikana K-siivessä tehtiin yli 7500 mobiilikirjausta, mikä tarkoittaa yli 2 tunnin aikasäästöjä per osasto joka päivä.

Potilaan heikentyvän tilan havaitseminen ajoissa

Mobiiliyhteys potilastietojärjestelmään ja sen tuomat aikasäästöt mahdollistavat huolellisemman potilaiden tilan seurannan. Potilaasta mitatut havaintoarvot voidaan lisäksi riskipisteyttää Medanets-ratkaisun avulla automaattisesti, mikä auttaa tunnistamaan potilaita, joiden tila on akuutisti heikentymässä. Tämä on erityisesti tärkeää, kun potilaan heikentyvä vointi ei näy päälle päin.

Potilaan riskiluokasta kertovaan kokonaispistemäärään rinnastetaan sairaalan määrittämät kliiniset toimenpiteet (kuten hoitoryhmän hälyttäminen paikalle), jotka esitetään mobiiliratkaisun välityksellä hoitajalle.

Nopean havainnoinnin jälkeen potilaan tarvitsema hoito voidaan aloittaa välittömästi.

Mobiililaitekanta kuntoon

Mobiiliratkaisuja käyttävillä osastoilla päätelaitteet vaihdettiin Samsung-älypuhelimiin alkuvuodesta 2017, jolloin osastot saivat myös käyttöönsä sovelluksen päivitetyn Android-version. Kyseisessä versiossa teknologia ja käyttäjäystävällisyys ovat kehittyneet huomattavasti eteenpäin kuluneina vuosina. Osastoilta saamamme palautteen mukaan uusi versio on ollut erittäin tykätty.

Syksyllä 2017 Eksoten uusissa tehovalvonnan tiloissa otettiin käyttöön Medanets-sovellus Ascomin Myco 2 -päätelaitteilla. Tällöin samasta laitteesta hoituvat jatkossa niin hoitotyön hälytykset kuin myös havaintoarvojen sekä muiden potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen. Hoitotyö virtaviivaistuu myös tehovalvontaan hankitulla Medanetsin monitoroidut potilaat -toiminnallisuudella, jolloin tiedot osaston Philips-monitoreista voidaan siirtää langattomasti hoitajan kuittauksella potilastietojärjestelmään ilman paperityötä välissä.

Potilaan tunnistaminen sähköisesti

Potilasrannekeratkaisu puolestaan on laajentunut Eksotessa kattamaan suurimman osan keskussairaalan vuodeosastoista sekä ympäröivien kuntien palvelutaloista. Ratkaisua hyödynnetään myös potilastietojen mobiilikirjaamisen ja -selaamisen yhteydessä tunnistamalla potilas sähköisesti. Näin varmistetaan, että havainto tai mittaus päätyy oikean henkilön Kuumekurvalle.