Case AdminUI – Hoitotyön mobiiliratkaisujen hallinnointi ja raportointi

Hoitotyön prosessien sujuvuuden kannalta on oleellista, että organisaation laajuisesti käyttöönotetut ratkaisut pystytään sovittamaan eri osastojen toisistaan poikkeaviin tarpeisiin ja käytäntöihin. Toimintojen optimointia edesauttaa myös käyttöraporttien jatkuva ja systemaattinen seuranta.

Medanets alkoi kehittää työkalua ratkaisujensa hallintaan ja raportointiin loppuvuodesta 2016 mahdollistaakseen paremman asiakasympäristön hallinnan ja nopeamman palvelun. Kun sairaalat ja terveyskeskukset osastoineen voivat muokata ratkaisustaan omannäköisensä, hoitotyötä ei tarvitse muokata järjestelmän vuoksi vaan järjestelmä muokataan nykyistä hoitotyötä tukevaksi.

Tänä päivänä työkalu on käytössä seitsemässä eri terveydenhuollon organisaatiossa Suomessa ja Ruotsissa.

Hallinnointi – erityistarpeisiin vastaaminen

Medanetsin AdminUI -hallinnointityökalun avulla tiedon syöttäminen ja näyttäminen voidaan määritellä osastokohtaisesti. Esimerkiksi jokaisen suureen sijainti, nimi ja näkyminen sovelluksessa voidaan määritellä erikseen, jolloin tarpeettomat suureet eivät ole häiritsemässä. Myös sovelluksen eri toiminnallisuuksia voidaan piilottaa, mikäli niiden käyttötarkoitus ei sovellu kyseiselle osastolle.

Medanets AdminUI:n hallinnointiominaisuus otettiin meillä VSSHP:llä innokkaana käyttöön, ja osastoillamme ollaan oltu hyvin tyytyväisiä siihen. Työkalu on hyvin helppokäyttöinen ja sen avulla voidaan reagoida nopeasti osastojen muutospyyntöihin ja toiveisiin. Medanetsin meille pitämä perehdytys hallinnointityökaluun oli hyvin kattava, ja kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin on saatu vastaukset nopeasti.

-Oskari Mällinen, Projektikoordinaattori, Turun yliopistollinen sairaala

Raportointi – näyttöön perustuva päätöksenteko

Medanetsin AdminUI-raportointiominaisuuden avulla asiakas voi katsella käyttöraportteja tarpeen mukaan niin havaintoarvoista, lääkitysten antokirjauksista kuin myös käytetyistä laitemääristä ja yksittäisten käyttäjien määrästä. Esimerkiksi työkalulla pystytään selvittämään, kuinka hyvin uusi ratkaisu on käyttöönotettu ja puuttumaan mahdollisiin estetekijöihin välittömästi.

Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa operatiivisen suunnittelun tueksi raportteja potilasmääristä riskikategorioittain EWS-pisteytyksen ja riskiarviointimittareiden perusteella.

Medanetsin AdminUI:n raportointiominaisuuden avulla on helppo seurata EWS-kirjaamista organisaatiotasolla ja yksiköittäin – sekä reaaliaikaisesti että takautuvasti. Graafisesta kuvaajasta näkee yhdellä silmäyksellä hoidettavana olleiden potilaiden määrän, EWS-laskentakerrat sekä minkä verran on kyseisellä tarkastelujaksolla ollut matalan/keskitason/korkean riskin potilaita. Tietoa voidaan hyödyntää johtamisen tukena arvioitaessa EWS-pisteytyksen käyttöä sekä arvioitaessa henkilöstön kuormittumista kyseisellä tarkastelujaksolla.

-Tytti Ervasti, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT, sh, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri