Effektiv vård utan att ge avkall på kvaliteten

Köpbeslut hos hälsovårdens organisationer föregås ofta av en lång och noggrann process som förutsätter komplex strategisk planering  – det slutliga beslutet påverkar trots allt i stor utsträckning vårdpersonalens arbete som innebär att erbjuda patienterna den bästa möjliga vården.

Den offentliga hälsovårdens köpbeslut påverkas av flera olika faktorer: erbjudande om bättre vård, lösningens funktionssäkerhet och leverantörens pålitlighet, att kunna attrahera och behålla anställda samt optimera resurser.

I den här artikeln fokuserar vi på optimering av resurser. Du kan läsa mer om övriga faktorer och mobillösningarnas påverkan på dem genom att klicka på nedanstående artiklar.

 • Erbjuda bättre vård
 • Lösningens funktionssäkerhet och leverantörens pålitlighet
 • Attrahera och behålla anställda
 • Optimering av resurser

Optimering av resurser – Case Mobil dokumentation

Västra Götalands sjukvårdsdistrikt testade och studerade 2017 Medanets-applikationens basfunktionalitet, det vill säga mobil dokumentation av patientens observationsvärden.  Studiens mest centrala observationer vid mobil dokumentation av observationsvärden i realtid hos patienten direkt i journalsystemet:

 • Varje vårdavdelning sparade i genomsnitt 70 timmar i månaden
  • 92,5 min. per dygn per avdelning, när mättillfällena är två
  • 138,75 min. per dygn per avdelning, när mättillfällena är tre
  • 185 min. per dygn per avdelning, när mättillfällena är fyra
 • Felaktiga noteringar minskade med 74 %
 • Aktuell information är tillgänglig för alla omedelbart efter dokumentationen. Tidigare fördröjning var i genomsnitt 22-25 minuter.
 • Man upplevde att sköterskornas tillfredsställelse i arbetet hade förbättrats eftersom de fick mera tid för det egentliga vårdarbetet.

Alla dessa observationer är helt i linje med de observationer som gjorts av Medanets finländska kunder.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt motiverade till exempel anskaffningen av Medanets-appen 2015 framför allt med att med hjälp av Medanets lösning får vårdpersonalen mera tid till personlig kontakt med patienten, och detta har konstaterats förbättra vårdkvaliteten.

Kopplingar till patientövervakningssystem

På basis av de tidsbesparingsberäkningar som gjordes på Acuta i Birkalands sjukvårdsdistrikt 2013 konstaterades att egenskapen Medanets monitoranslutning sparar sköterskans tid med 17 sekunder per storhet. Till exempel en vårdavdelning som gör 500 övervakningsdokumentationer per dygn är bruttotidsbesparingen cirka 100 timmar per avdelning per månad.

Återbetalningstid för mobil dokumentation

Återbetalningstid för mobil dokumentation

Vill du ha en egen individuell ROI-beräkning?