Elektroniska checklistor hjälper till att utveckla säkerhetskulturen inom sjukvården

Elektroniska checklistor används inom sjukvården för att gå igenom och kvittera rutinuppgifter. Användning av checklistor har blivit vanligare, särskilt i operationssalar. Elektroniska checklistor i mobila enheter har flera fördelar jämfört med checklistor i pappersform.

Många negativa händelser inom sjukvården orsakas av den mänskliga faktorn, såsom bristande kommunikation eller dåligt teamarbete och har inget med färdigheter eller teknisk kunskap att göra. [Se 1; 2.] Användning av checklistor stödjer kommunikationen mellan yrkesgrupper och ökar känslan av samhörighet i multidisciplinära grupper. Informationen flödar bättre mellan vårdpersonalen. Med checklistor harmoniseras vårdpraxis och antalet fel minskar. Detta syns i form av förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. [Se t.ex. 3.] Checklistor utvecklar alltså säkerhetskulturen på ett övergripande sätt.

Operationsteamets checklista harmoniserar praxis över hela världen

De senaste 13 åren har det blivit allt vanligare med checklistor i operationssalar efter att WHO publicerade direktivet Safe Surgery Saves Lives och en tillhörande checklista för operationsteam (WHO Surgical Safety Checklist) år 2007. [1; 2; 3.] Operationsteamets checklista har visat sig förbättra hanteringen av risker för patienten som ska opereras och förebygga negativa händelser [1]. Komplikationer och dödlighet efter operationer har visat sig minska med hjälp av checklistor i både u- och i-länder [4; 1].

Fördelarna har bevisats genom studier

Fördelarna med checklistor har påvisats i flera finska och internationella studier [se sammandraget i 5].

Användningen av checklistor kan också ge rena ekonomiska besparingar: när antalet patientskador minskar, minskar också beloppen som läggs på att ersätta dem [2]. Patientskadorna som ska ersättas är ofta kopplade till operations- och anestesiåtgärder. Till exempel i Finland betalades under 2019 totalt 40,1 miljoner euro ut i ersättning från patientförsäkringen [6].

Checklistan är enkel att använda och inga nackdelar har konstaterats [1]. Exempelvis tar det sammanlagt endast 2–3 minuter för att fylla i operationsteamets checklista [2].

Elektroniska checklistor i mobilmiljö

Traditionellt sett har checklistorna som används i vårdarbetet varit i pappersform. Fördelarna med en elektronisk checklista är bland annat att det är enkelt att samla in information, säkert att förvara informationen och enkelt att uppdatera checklistan [Veerdaasdonk m.fl. 2008, enligt källa 5]. När checklistorna finns i samma mobila enhet som övriga uppgifter och verktyg som används i vården av patienten, glömmer man inte ta med sig listorna eller tappar bort dem. Man kan gå igenom det som ska kontrolleras och kvittera det som utfört i mobilappen med en gång, intill patienten.

Det är viktigt att checklistorna alltid skräddarsys efter varje sjukhus och enhets behov och att man lyssnar till önskemålen från de som ska fylla i listan – det rekommenderar även WHO [se 2; 7].

Följande kan finnas med på operationsteamets checklista [se 8]:

  • har patientens identitet kontrollerats
  • har patienten fastat
  • har patienten tagit/pausat sin medicinering enligt anvisningarna
  • har patienten fått all information om operationen
  • har nödvändiga mätningar utförts
  • har nödvändiga laboratorieprov tagits
  • har anestesiblanketten fyllts i
  • har den opererande läkaren undersökt patienten
  • kan patienten opereras: har allt som nämns på checklistan utförts och kvitterats.

Utöver vid operationsförberedelser kan checklistorna naturligtvis också användas som stöd i annat vårdarbete. På Medanets skräddarsys checklistorna alltid efter kundens behov och önskemål.

KÄLLOR:

[1] https://www.thl.fi/attachments/halo/SLL_2009_49-4249_LeikkaustiiminTarkistuslista.pdf

[2] https://www.duodecimlehti.fi/duo98616

[3] http://www.finnanest.fi/files/pesonen_tarkistus.pdf

[4] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa0810119#t=article

[5] https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68040/Mirja.Mertanen.Piia.Pitkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[6] https://www.pvk.fi//templates/vinha/services/download.aspx?fid=419824&hash=0affa4c2723b13323e3d6336e59ce10adacc66512de02d4fa453702f8424cc12

[7] https://www.duodecimlehti.fi/duo10740

[8] https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/77633/Ahtinen_Oili.pdf?sequence=1&isAllowed=y