Birkalands sjukvårdsdistrikt säger NEJ till trycksår

Birkalands sjukvårdsdistrikt säger NEJ till trycksår

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP) har man utvecklat verksamhetsmodellen NEJ till trycksår som passar alla patienter. I fortsättningen är tanken att verksamhetsmodellen ska spridas till primärvården inom hela Birkalandsområdet. Som en del av verksamhetsmodellen har en anpassad, evidensbaserad bedömningsmetod avseende risken för trycksår utvecklats och integrerats i Medanets-mobilapp.

Vårdarbetets kvalitet bedöms med hjälp av nationella och internationella indikatorer. En av indikatorerna är förekomsten av trycksår – om vården är god uppstår inga trycksår. Att förhindra uppkomsten av trycksår är en betydelsefull del av patientsäkerheten, eftersom trycksåren i värsta fall kan orsaka svåra inflammationer och dödsfall. I lindrigare fall är trycksåren smärtsamma och försämrar patientens livskvalitet [1]. Trycksår medför också avsevärda kostnader inom sjukvården. I Finland orsakar trycksår årliga kostnader som uppgår till 500 miljoner euro [2]. Cirka 95 % av trycksåren kan undvikas med preventiva handlingar [3].

Gemensam och klar verksamhetsmodell för prevention av trycksår

”Också inom Birkalands sjukvårdsdistrikt använder vi oss av nationella indikatorer för att bedöma och utveckla vårdarbetets kvalitet. Utvecklingsarbetet av NEJ till trycksår-modellen började med att vi identifierade att riskbedömningen och preventionen av trycksår inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. Dessutom var de existerande metoderna och modellerna för registrering av uppgifter mycket skiftande”, berättar projektchef Pia Seppänen om projektet för att förbättra och utveckla dokumentationens kvalitet.

Expertgruppen började fundera på hur verksamhetssätten kunde samordnas. I arbetet fastställdes att det behövdes ett enkelt och användarvänligt verktyg, så att patientens risk för trycksår snabbt kunde bedömas.

”Vi började utveckla ett eget evidensbaserat verktyg. Med verktyget bedöms fyra faktorer som påverkar risken för trycksår, nämligen rörlighet, hudens skick, hudens exponering för fukt och eventuell undernäring. Varje faktor formuleras som påstående man svarar ja eller nej på. Om det finns åtminstone ett ja-svar har patienten en förhöjd risk för trycksår. Om alla fyra är NEJ-svar har patienten en låg risk för trycksår”, förklarar Seppänen.

I verksamhetsmodellen ingår också bedömning av riskerna för undernäring, som också kan göras mobilt.

Ett annat viktigt kriterium i utvecklingen av verksamhetsmodellen var att verktyget skulle kunna styra vårdarens arbete. ”När vårdaren får resultatet av sin bedömning behövs också information om vad resultatet innebär för vårdarbetet. Både för patienter med en låg och förhöjd risk har en tydlig verksamhetsmodell med instruktioner utvecklats”, säger Seppänen.

Bedömningen av risken för trycksår i Medanets mobillösning har implementerats så att appen styr vårdaren steg för steg genom fyra påståenden. Efter att ha svarat på påståendena får vårdaren resultat och anvisningar på den mobila enheten.  Bedömningens resultat sparas automatiskt i journalsystemet. Metoden är bekant från andra riskbedömningsformulär i funktionen kliniska formulär som Medanets utvecklat.

Mobillösningen hjälper till att utveckla kunskapsbaserad ledning

Verksamhetsmodellen NEJ till trycksår är en del av att utvecklingsarbetet för kunskapsbaserad ledning inom vårdarbetet i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Användningsmöjligheterna för den trycksårsinformationen som registreras förutsätter tydliga anteckningsprocesser och en försäkran om att processerna följs. Med en standardiserad, exakt och omfattande registrering kan vi förbättra tillförlitligheten hos den trycksårsinformationen vi registrerar och på så vis producera enhetlig och jämförbar information för ledning, bedömning och utveckling av vårdarbetet. Dessutom ser standardiseringen av registreringen till att vi gör saker och ting på rätt sätt. Den hjälper också alla parter att förstå de nyckeltal som rapporteras om trycksår.

Dokumentationen ska göras på ett strukturerat sätt eftersom informationen som produceras ska kunna delas med andra instanser. För produktion av standardiserad information är Medanets ett bra redskap, eftersom systemet möjliggör dokumentation på ett enhetligt sätt. Dessutom görs registreringen vid patientens sida och i realtid.

Pia Seppänen, projektledare, projektet för förbättring och utveckling av dokumentation, Birkalands sjukvårdsdistrikt

KÄLLOR:

[1] Finlands Sårvårdsförening rf. 2017. https://shhy.fi/site/assets/files/1043/stop-painehaavoille-paivan-tiedote-2017.pdf

[2] Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 2019. https://www.vsshp.fi/sv/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sidor/Trycksar-kan-uppkomma-snabbt.aspx

[3] Harjumaa, M. 2013. Painehaavat käyvät kalliiksi. Sairaanhoitaja 13, 10.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.