Case Mobilbild – Kliniska fotografier med smarttelefon

Case Mobilbild – Kliniska fotografier med smarttelefon

Medanets och Neagen har genom samarbete tagit fram en funktion för mobilbilder – Birkalands sjukvårdsdistrikt pilotanvände funktionen på sex olika avdelningar.

Som första sjukvårdsdistrikt pilotanvände Birkalands sjukvårdsdistrikt den funktion för mobilbilder inom vårdarbetet som Medanets och Neagen har tagit fram genom samarbete. Med hjälp av den nya funktionen kan ett fotografi som har tagits av patienten via en skyddad förbindelse lagras direkt i det bildarkiv som används av sjukhuset eller hälsostationen.

Klinisk fotografering är ett värdefullt redskap särskilt inom medicinens visuella delområden, till exempel på de avdelningar i Birkaland som deltog i pilotprojektet:

  • Sårcentrets poliklinik
  • Vårdavdelning 2 för lung- och hudsjukdomar
  • Avdelning 1 för muskuloskeletala sjukdomar
  • Avdelning 2 för muskuloskeletala sjukdomar
  • Vårdavdelning RS1 för cancerbehandling
  • Vårdavdelning RS2 för cancerbehandling

Från digikamera till smarttelefon

Tidigare tog överföringen av kliniska fotografier från digikamera till dator tid och därför tog man inte lika många bilder eller så lagrades bilderna inte. Dessutom fanns det tidigare endast en digikamera på avdelningarna.

På grund av känsligheten hos kliniska fotografier ska särskild uppmärksamhet fästas vid ändamålsenlig dokumentering, lagring och utdelning.

I dag finns det flera smarttelefoner som används för klinisk fotografering på pilotavdelningarna i Birkalands sjukvårdsdistrikt. I sådana fall är enheten även ofta med i vårdsituationen. Den bild som har tagits av patientens tillstånd och de preciserande uppgifter som har lagts till bilden lagras nu i realtid i rätt patientkontext. Bilden sparas inte överhuvudtaget på själva smarttelefonen, vilket säkerställer att dataskyddet genomförs.

Främjande av patientens behandling

I Birkalands sjukvårdsdisktrikt inkluderas kliniska fotografier i patientens behandlingsinformation och de utnyttjas bland annat vid konsultationer, för uppföljning av behandlingen samt som stöd för undervisning.

  • Distanskonsultation – klinikern kan genom att titta på bilden ge råd om fortsatt vård
  • Uppföljning av behandling – till exempel kan läkningen av vävnadsförändringar följas upp
  • Stöd för undervisning – utnyttjande av fotografier för utbildningsändamål är ”en helt ny dimension”

Appen är lätt att använda och mycket behändigare än den tidigare metoden, vilket är ganska självklart. Appen har klar potential och för att den inte ska förbli oanvänd på grund av ovetskap måste de gemensamma riktlinjerna ännu förtydligas.

Joni Sulin, Sjukvårdare, Tammerfors universitetssjukhus

Under pilotanvändningen av den nya lösningen observerade man i Birkalands sjukvårdsdistrikt att de processerna som anknyter till klinisk fotografering behöver vidareutvecklas. Bland personalen fanns bland annat ovetskap om hur fotografierna kan utnyttjas samt om kostnaderna för arkivering. I fortsättningen beaktas detta vid introduktionerna och man kommer överens om anvisningar och regler med hjälp av vilka kraven på hög tillgänglighet till fotografierna kan uppnås.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.