NEWS-bedömningsskala i mobilen för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

NEWS-bedömningsskala i mobilen för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Vid Åbo universitetssjukhus (Åucs) görs NEWS-bedömningar av patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom med hjälp av en mobilapp som innehåller en anpassad kalkylmodell för patientgruppen ifråga.

Med Early Warning Score-poängsättningssystemet bedöms patientens risk för störningar i grundläggande livsfunktioner. På så vis går det att i ett tidigt skede upptäcka förändringar i hjärtat eller andra tecken på allvarliga komplikationer. Poängsättningssystemet kallas också NEWS (National Early Warning Score). Med Medanets EWS-funktion kan uträkningen göras med den mobila enheten i enlighet med den uträkningsmodell som önskas. Det finns olika uträkningsmodeller för olika patientgrupper, såsom barnpatienter, gravida och patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Faktorer som påverkar resultatet i EWS-poängsättningen är bland annat låg syremättnad hos patienten och syrgasbehandling. Resultatet blir högre ifall patienten har låg syremättnad och använder syrgas, vilket gör att vårdprotokollet kan aktiveras. Saturationsnivån hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom är kontinuerligt lägre än för de patienter som inte har lungsjukdomen, och en vanlig EWS-poängsättningsmodell kan således ge onödigt höga poäng för patienten.

”På grund av ett lägre värde avseende syremättnad kan det hända att KOL-patienterna som fått höga EWS-poäng får för mycket syre. Syresättningen kan göra andningen mindre effektiv och att koldioxid samlas i kroppen, vilket kan leda till att patientens medvetandetillstånd sjunker. Därför är det viktigt att de har en egen kalkylmodell”, berättar sjukskötare Iiris Salo från lungavdelningen vid Åucs.

Aktiv uträkning och snabbare reaktion på patientens tillstånd

EWS-funktionen i Medanets-appen har använts på Iiris Salos avdelning sedan april 2020. Innan mobilfunktionen togs i bruk utfördes EWS-mätningen manuellt. KOL-patienternas poäng räknades då också med en annan formel än de andra patienterna. Uträkningarna gjordes ändå inte rutinmässigt för alla patienter, utan endast för de som var under lungövervakning, de som var i sämre skick samt patienter vars tillstånd behövde speciell omsorg av sjukskötaren.

Kalkyltabellen vi använde oss av tidigare var aningen otydlig och man behövde vara mycket noggrann i uträkningarna. I och med mobilappen har uträkningen blivit enklare. Det är enkelt att mata in värden i appen, och den räknar ut poängen automatiskt. I och med detta har man börjat göra uträkningar oftare.

Iiris Salo, sjukskötare, lungavdelning 1, Åucs

Efter uträkningen får vårdaren instruktioner i mobilappen utifrån den poängsättning patienten fått. Informationen om bedömningens resultat sparas automatiskt i journalsystemet. På detta sätt får man information om patientens tillstånd i realtid. Man kan reagera omedelbart på höga poäng och på förändringar som sker i patientens tillstånd. I extrema situationer kan detta rädda patientens liv.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.