Ny landvinning: Kymmenedalens välfärdsområde använder Medanets på rehabiliterande utskrivningsenheter

Ny landvinning: Kymmenedalens välfärdsområde använder Medanets på rehabiliterande utskrivningsenheter

Kymmenedalens välfärdsområde har redan tidigare använt Medanets på ett omfattande sätt: på sjukhusen har appen använts sedan 2015. I december 2022 började appen användas även i de rehabiliterande utskrivningsenheterna som producerar socialtjänster. Appen upplevs ha gjort verksamheten smidigare.

De rehabiliterande utskrivningsenheterna inom Kymmenedalens välfärdsområde producerar kortvarig institutionsvård enligt socialvårdslagen i huvudsak för klienter över 65 år. De multiprofessionella rehabiliterande utskrivningsenheterna har som mål att klienterna ska skrivas ut med den service som lämpar sig för dem. Syftet är att hitta lämpliga metoder för att stödja klienten och stärka olika delområden inom klientens funktionsförmåga. Med den rehabiliterande utskrivningsenhetens stöd kan klienten skrivas ut till sitt hem med hjälp av service som ges i hemmet, eller till en lämplig boendeserviceenhet. De rehabiliterande utskrivningsenheterna har sammanlagt 128 klientplatser.

Det stegvisa införandet började med Mätvärden

Införandet av Medanets-appen sker stegvis. Först användes Medanets Mätvärden, en basfunktion i appen. ”Klienterna kommer ofta till utskrivningsenheterna via jourmottagningen. Det betyder att de har nya diagnoser och medicineringar som kräver noggrannare uppföljning. Därför följs klienternas vitala funktioner i genomsnitt mer på utskrivningsenheterna jämfört med andra boendeserviceenheter”, säger Pauliina Hackman, överskötare inom socialservice vid Kymmenedalens välfärdsområde.

Personalen vid utskrivningsenheterna upplever att det är lätt att registrera mätvärden och att det gör vardagen smidigare.

Pauliina Hackman, överskötare, socialservice, Kymmenedalens välfärdsområde

”Med hjälp av Medanets kan vi på ett smidigt sätt överföra klienternas mätresultat till patientdatasystemet, utan mellanhänder. Dessutom kan ett id-armband smidigt skrivas ut med armbandsskrivaren åt klienten , något som ökar kvaliteten på tjänsten och vårdarbetet samt säkerheten, eftersom klienten kan identifieras”, säger Hackman.

Feedbacken från cheferna på enheterna på det stegvisa införandet har varit god.

Riskbedömning lyfter fram klienternas behov

Under de senaste åren har man aktivt utvecklat utskrivningsenheternas verksamhet. Verksamhetsutvecklingen tog avstamp i en diskussion kring vilka grundorsaker som leder klienterna till utskrivningsenheten. Den fysiska funktionsförmågan hos klienter som kommer till utskrivningsenheten är ofta nedsatt. Olika bakomliggande orsaker, som undernäring, har en betydande inverkan på detta. Under sommaren är avsikten att utöka användningen av mobilappen till Medanets Kliniska formular för riskbedömning.

 ”Det är viktigt att identifiera vilka faktorer som påverkar att klienten skrivs ut. Ett syfte med införandet av Medanets är att tydligare lyfta fram klientens behov via riskbedömningsmätarna och svara på dem som ett led i en effektiv och högkvalitativ service”, förklarar Hackman.

Medanets Kliniska formular införs också stegvis och börjar med FRAT-mätaren. Därefter är avsikten att börja använda mätaren för risk för undernäring. De riskbedömningsmätare som kommer att införas och de impulser som fås från RAI-bedömningar som görs som en del av bedömningen av servicebehovet stöder och kompletterar varandra som en del av en högkvalitativ, effektiv och övergripande service som ges i rätt tid, menar Hackman.

”För närvarande håller vi på att uppdatera verksamhetsmodeller för de olika resultatkategorierna i riskbedömningsmätarna, med hjälp av vilka mätningarna och de åtgärder som de ger upphov till skapar så mycket mervärde som möjligt för klienten och stöder rehabiliteringen. Själv anser jag att det här är den viktigaste orsaken och målet för att börja använda Medanets: att producera mervärde för klienten i och med att kvaliteten och effektiviteten i servicen utvecklas”, konstaterar Hackman.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.