Det mobila poängsystemet för risker gör det lättare att i tid identifiera kritiskt sjuka patienter

Det mobila poängsystemet för risker gör det lättare att i tid identifiera kritiskt sjuka patienter

Antalet mobila registreringar i riskpoängsystemet Early Warning Score i Birkalands sjukvårdsdistrikt har ökat med nästan 50 procent jämfört med förra året. Det innebär att allt fler patienter får en riskklassificering, genom vilken man genast kan identifiera de kritiskt sjuka.

NEWS (National Early Warning Score) är ett poängsystem för tidiga varningar som utvecklats i Storbritannien. Systemet bygger på principen att en försämring av patientens tillstånd kan upptäckas genom förändringar i de grundläggande livsfunktionerna (andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, puls och medvetandegrad). Till kriterierna hör anvisningar om när vårdaren ska intensifiera observationen eller vid behov kontakta den jourhavande läkaren, samt om förändringen är betydande även MET-gruppen (Medical Emergency Team).

NEWS togs i bruk i Finland i större skala våren 2018, då en arbetsgrupp tillsatt av Finlands sjuksköterskeförbund och Finlands Läkarförbund utarbetade en nationell rekommendation för användningen av poängsystemet. Tammerfors universitetssjukhus var ett av de första sjukhus som började använda riskbedömningssystemet NEWS i början av 2017. Samma år övergick de till mobil riskbedömning.

Systematisk bedömning av en patients tillstånd

Joonas Tirkkonen, läkare inom Birkalands sjukvårdsdistrikt, berättar att NEWS-kriterierna är en del av den aktuella helhetsuppföljningen av en patients tillstånd och att Medanets-appen förenklar den kontinuerliga uppföljningen på avdelningen.

Anniina Reinikainen, sjuksköterska inom Birkalands sjukvårdsdistrikt, vittnar för egen del om att registreringen av NEWS-poäng med mobila enheter har underlättat vårdarnas arbete märkbart:

Mobillösningen räknar poäng, föreslår en vårdåtgärd och visar när följande NEWS-poäng bör räknas ut. Poängen dokumenteras bredvid patienten och vårdarna ser genast livsfunktionernas förlopp och vad poängen utgörs av.  Avvikelser i förloppet bidrar till att förutspå om en patients tillstånd kommer att försämras och möjliggör nödvändiga åtgärder direkt då poängen dokumenteras.

Riskbedömningssystemet NEWS används idag omfattande inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och mobilt redan på 45 avdelningar. Tammerfors nya barnsjukhus började använda den för barns behov skräddarsydda modellen Pediatric EWS, eller PEWS, hösten 2019 som en del av deras verksamhetsutveckling.

Birkalands sjukvårdsdistrikt genomför över 16 000 NEWS-riskbedömningar varje månad med Medanets-appen. Som jämförelsevärde behandlas cirka 17 400 patienter varje månad inom sjukvårdsdistriktet [1]. Riktlinjen är att NEWS-poängen ska räknas ut per patient minst en gång per skift och oftare för patienter i kritiskt tillstånd.

Förebyggande av incidenter

De flesta incidenter på sjukhus kan förhindras om patienternas vitala värden följs upp och man reagerar på förändringar i dem i tid [2]. Forskning [3] har visat att upptäckt av förändringar i de grundläggande livsfunktionerna i tid till och med kan minska dödligheten på sjukhus.

Systematisk poängsättning av risker minskar också antalet påtvingade förflyttningar av patienter till intensivvård, då försämring av patienters tillstånd upptäcks i tid. Kostnaden för intensivvård är uppskattningsvis 3 000 euro per dygn [4], och detta är den vanligaste faktorn som höjer vårdkostnaderna.

Källor

[1] Webbplatsen för Tammerfors universitetssjukhus. https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/toiminta_ja_talous/Tilastotietoa

[2] Berlot G, Pangher A, Petrucci L, Bussani R, Lucangelo U. Anticipating events of in-hospital cardiac arrest. Eur J Emerg Med. 2004;11:24–8.

[3] Schmidt PE , Meredith P , Prytherch DR , et al . Impact of introducing an electronic physiological surveillance system on hospital mortality. BMJ Qual Saf 2015;24:10–20.

[4] Karlsson S, Ala-Kokko T, Pettilä V, Tallgren M ja Valtonen M. 2017. Tehohoito-opas. 5. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.