Undersökning: lättvikts-IT-lösningar som stöd för hälsovårdens informationssystem

Undersökning: lättvikts-IT-lösningar som stöd för hälsovårdens informationssystem

Framgången för Medanets driftsättningsprojekt bedömdes i en vetenskaplig undersökning om integrationer av lättvikts- och tungvikts-IT-lösningar (lightweight/heavyweight IT) och genomförande av organisationsförändringar med hjälp av dessa. Införandet av Medanets-appen uppfyllde inte bara de på förhand uppställda målen utan förde även med sig oväntade positiva effekter för hela organisationen. Undersökningen genomfördes av norska forskningscentret eHealth som även presenterade resultaten på ett webbinarium1 i början av juni.

Informationssystemen inom vården är ofta stora och komplicerade helheter. Det är krävande, om inte omöjligt, att göra ändringar i dessa för att tillgodose alla behov som förändras snabbt. Under de senaste åren har mer lättviktiga IT-lösningar utvecklats som stöd för dessa helheter, och med dem går det snabbare att svara mot användarnas föränderliga behov. Med detta i åtanke införde Nordlands sjukhusgrupp Medanets-appen i stor utsträckning år 2020–2021. Ursprungligen var NEWS-processen appens huvudsakliga användningsområde.

Fallet väckte intresse hos det norska forskningscentret eHealth och det i så hög grad att organisationerna kom överens om att ingå ett forskningssamarbete för att hjälpa sjukhusgruppen med den kvalitativa bedömningen av driftsättningsprojektet. I undersökningen gjordes en bedömning av projektets möjligheter att bli framgångsrikt med hjälp av den vetenskapliga referensramen NASSS.

”När jag pratar om appen märker jag att det jag säger låter som science fiction”

Driftsättningen av appen bedömdes som ett mycket lyckat projekt enligt undersökningen. Resultatet var oväntat enligt forskarna eftersom det avviker från de allmänna uppfattningarna om, och erfarenheterna av, IT-projekt inom sjukvården. Majoriteten av vårdarna som använde appen var nöjda med den och andra som deltog i projektet gav appen ovanligt positiv respons. En läkare som intervjuades för undersökningen konstaterade: ”När jag pratar om appen märker jag att det jag säger nästan låter som science fiction, så bra är den.”

Med fokus på den digitala mognadsgraden

Resultaten från intervjuerna i undersökningen var inte enbart positiva. Enligt några personer som intervjuades sparar appen inte nödvändigtvis den tid det tar att göra en mätning eller dokumentera, trots att den förbättrar processen i sin helhet2. Användningen av en smarttelefon ansågs även kunna leda till missförstånd i interaktionen med patienterna. Enligt forskarna hänger den negativa responsen framför allt ihop med en låg digital mognadsgrad hos användarna, organisationen och den infrastruktur som krävs för användningen av lösningar med mobila enheter.

Med digital mognad avses individens eller organisationens förutsättningar och villighet att dra nytta av digital teknik.

I början av projektet lades mycket tid på att testa och vidareutveckla den nya tekniken. Ett av de huvudsakliga målen för Nordlands sjukhusgrupp var att förbättra den digitala mognadsgraden för att kunna införa fler lättviktiga IT-lösningar i framtiden.

Driftsättningen av appen hade oväntade positiva effekter

Målen som var att utveckla NEWS-processen, minska pappersförbrukningen och förbättra organisationens digitala mognad uppnåddes. Det bästa var ändå att driftsättningen av appen hade en direkt positiv inverkan på vårdpersonalens dagliga arbete. Driftsättningen hade dessutom flera oväntade positiva effekter. Appen förbättrade läkarnas arbetsflöden, hjälpte avdelningscheferna att hålla sig uppdaterade om praxis på avdelningarna och avdelningarnas resursbehov samt förbättrade det multiprofessionella samarbetet och användarnas digitala färdigheter.

Förbättringar i läkarnas arbetsflöden

Även om läkarna vid Nordlands sjukhus inte använder Medanets-appen visade undersökningen att implementeringen av appen inverkade positivt på läkarnas arbetsflöden på flera olika sätt. Tack vare integrationen med journalsystemet ser läkarna patienternas NEWS-poäng och andra uppgifter som läggs in via appen i realtid oavsett var i sjukhuset de arbetar för tillfället.

Konsultationen mellan avdelningarna och förflyttningen av patienter från en avdelning till en annan löpte smidigare än tidigare och på distans. Uppgifterna visas i journalsystemet i form av tydliga översikter och grafer. Felen i uträkningarna av NEWS-poäng och vårdarnas onödiga telefonsamtal till läkarna har minskat betydligt enligt läkarna.

Effektivare multiprofessionell kommunikation

Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper och enheter förbättrades eftersom patientens tillstånd kunde diskuteras med standardbegrepp och objektiva parametrar. Tidigare kunde man säga att patienten ”ser ut att må dåligt”, nu kan man hänvisa direkt till patientens NEWS-resultat och alla vet genast hur allvarligt patientens tillstånd är och vilka ingrepp som behövs.

Hjälp att optimera arbetsbelastningen

Medanets-appen har även underlättat arbetet för avdelningscheferna. Visningen av avdelningarnas informationstavlor med patienternas NEWS-poäng som integrerats i Medanets-appen stöder till exempel resursplaneringen i och med att arbetsbelastningen kan fördelas jämnare tack vare dem.

Bättre digitala färdigheter hos användarna

I takt med att användarnas digitala färdigheter ökade kunde vårdarna föreslå fler nya användningsområden för mobilappen.

Ett framgångsrikt projekt som fler kan vinna på

Forskarna konstaterar att en tillräcklig digital mognadsgrad inom organisationen är av avgörande betydelse för hur implementeringen av en lättvikts-IT-lösning kommer att lyckas. IT-systemen vid Nordlands sjukhus har utvecklats i flera år som ett ekosystem med användarnas verkliga behov i fokus. Utgångspunkten har hela tiden varit att integrera andra aktörers lösningar som optimerats för sitt användningsområde med journalsystemet som fungerar i bakgrunden.

Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för driftsättningsprojektet har varit det nära och mångsidiga samarbetet mellan olika aktörer. Sjukhusgruppens IT-avdelning lyssnade på vårdarnas utvecklingsförslag och önskemål, bedömde hur de skulle påverka hela organisationen och koordinerade och prioriterade införandet av lösningarna med aktörerna. Medanets-appens flexibilitet och modifierbarhet enligt de föränderliga behoven ansågs särskilt viktiga.

Andra sjukhus i Norge som använder samma journalsystem kan nu enkelt implementera lösningen eftersom allt nödvändigt bakgrundsarbete inklusive integrationer redan har gjorts.

Läs mer om ämnet:

Källor:

  1. Norjan eHealth-tutkimuksen keskuksen Open day -webinaari 2.6.2022: Implementation of a mobile app in clinical practices – How to evaluate ICT implementations in complex healthcare organisations? En inspelning finns på Youtube.
  1. Severinsen et al. (2022): Introducing Lightweight IT – A Way to Build Flexibility for Healthcare Organisations? In B. Séroussi et al. (Eds.) (2022): Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health. 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.