Medanets & Birkalands sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt, Region Tampere, använder därtill den mobila Medanets-appen i stor omfattning inom hela sjukvårdsdistriktet på fler än 50 avdelningar.

Lösningen har bland annat anslutits till riskpoängsystejet Early Warning Score (EWS) som varnar för förändringar i patientens tillstånd.

Mobil dokumentation sedan 2011

Birkalands sjukvårdsdistrikt har använt Medanets-appen av vårdarbetet sedan 2011. Den senaste versionen av lösningen infördes som ett pilotprojekt i början av juni 2016. Lösningen har visat sig fungera väl och används nu på fler än 50 avdelningar.

Patienten identifieras och mätningarna dokumenteras via smarttelefon, vilket jag tycker är både snabbt och säkert. Medanets Helpdesk svarar snabbt dygnet runt och är en mycket viktig hjälp om det skulle uppstå problem.

Tommi Heino, Sjuksköterskan, Tammerfors universitetssjukhus

Ari Ruuth, planerare vid Istekki Oy (Birkalands sjukvårdsdistrikts expertorganisation), berättar att man redan tidigt under implementeringen upptäckte att personalen var mycket välvilligt inställd till lösningen. Personalen har t.ex. stoppat dem i korridoren och sagt hur bra de tycker att lösningen är.

”Man lär sig använda den snabbt och den är också lätt att lära ut till andra. Vi har fått positiva kommentarer från personer av alla åldrar och kön. Fördelarna med mobil dokumentation är bland annat att man kan spara data i realtid, att det går snabbt och att man sparar tid,” berättar Ruuth.

Varje gång vi inför ny teknik finns det en del förutfattade meningar om hur användbar den är. De försvann dock snabbt när vi öppnade applikationen och såg hur den fungerar.

Ari Ruuth, Planerare, Istekki Oy

Systematisk bedömning av patientens tillstånd

Tammerfors universitetssjukhus var ett av de första sjukhus som började använda riskbedömningssystemet NEWS i början av 2017. Samma år övergick de till mobil riskbedömning.

Joonas Tirkkonen, läkare inom Birkalands sjukvårdsdistrikt, berättar att NEWS-kriterierna är en del av den aktuella helhetsuppföljningen av en patients tillstånd och att Medanets-appen förenklar den kontinuerliga uppföljningen på avdelningen.

Dokumenteringen av NEWS-poängen med en mobil enhet har underlättat vårdarnas arbete avsevärt.

Mobillösningen räknar poäng, föreslår en vårdåtgärd och visar när följande NEWS-poäng bör räknas ut. Poängen dokumenteras bredvid patienten och vårdarna ser genast livsfunktionernas förlopp och vad poängen utgörs av. Avvikelser i förloppet bidrar till att förutspå om en patients tillstånd kommer att försämras och möjliggör nödvändiga åtgärder direkt då poängen dokumenteras

Anniina Reinikainen, Sjuksköterska, Birkalands sjukvårdsdistrict

Riskbedömningssystemet NEWS används idag omfattande inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och mobilt redan på 45 avdelningar. Tammerfors nya barnsjukhus började använda den för barns behov skräddarsydda modellen Pediatric EWS, eller PEWS, hösten 2019 som en del av deras verksamhetsutveckling.

Birkalands sjukvårdsdistrikt genomför över 16 000 NEWS-riskbedömningar varje månad med Medanets-appen. Som jämförelsevärde behandlas cirka 17 400 patienter varje månad inom sjukvårdsdistriktet. Riktlinjen är att NEWS-poängen ska räknas ut per patient minst en gång per skift och oftare för patienter i kritiskt tillstånd.

Anslutning till system för patientövervakning med funktionen Övervakade patienter

Birkalands sjukvårdsdistrikt har dessutom anslutit över 50 patientövervakningsplatser till Medanets lösningen, vilket gör att patienternas mätresultat överförs enkelt och trådlöst från övervakningssystemet till journalsystemet.

Enligt beräkningar över inbesparad tid som gjorts av akutavdelningen vid Birkalands sjukvårdsdistrikt år 2013, sparade sjuksköterskor 17 sekunder per uppmätt parameter med Medanets funktion för patientövervakning. Detta ger som exempel den totala tidsbesparingen vid en avdelning med 500 monitor registreringar per dag totalt cirka 100 timmar per månad.