Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen var den första hälso- och sjukvårdsorganisation i Sverige som införde Medanets mobilapplikation för vårdpersonal. Sahlgrenska Universitetssjukhus är ett av regionens sjukhus som använder Medanets.


I Västra Götalandsregionen arbetar vårdpersonalen smartare med digitala lösningar som Medanets Mätvärden. Patienternas värden registreras direkt via en smartphone, vilket minskar tiden som används för administration och dokumentering och ger vårdpersonalen mer tid tillsammans med patienten.

När mobillösningen introducerades i vården år 2017 förbättrades både patienternas och medarbetarens upplevelse av vården. Samtidigt minskade administrativt arbetere och även patientensäkerheten ökade. År 2023 använder redan cirka 140 avdelningar på regionens alla sjukhus Medanets Mätvärden. Varje månad görs över en halv miljon dokumenteringar.

Mer tid för patienten

Redan de första månadernas användning av lösningen i Västra Götaland visade att felaktig dokumentering hade minskat med 75 procent och samtidigt besparades i genomsnitt 70 timmar per avdelning varje månad. Istället för dubbel dokumentering av data kunde tiden ägnas åt patienten.

Mobillösningen möjliggör uppdatering av data i journalsystemet i närapå realtid, varpå rätt vårdbeslut kan fattas i rätt stund. Undersökningar visar att om patientuppgifterna dokumenteras manuellt går det i genomsnitt 25 minuter mellan mättiden och dokumenteringen, ibland även längre.

Samverkan för ökad kvalitet

Lösningen har tagits fram av VGRs journalsystemsleverantör Cerner (numera Cerner Oracle), tillsammans med det finska företaget Medanets. Cerner Oracle och Medanets samarbetade för att skapa en helhet, som underlättar vårdpersonalens dagliga arbete och förbättrar patientsäkerheten.

”Det är fantastiskt roligt att vi hittat en bra lösning som gör skillnad i vården.”

Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem

Det har varit ett viktigt önskemål från sjukvårdspersonal att arbeta med dokumentation nära patienten så att de kan fokusera på patienten och inte administrationen.

Användningen av mobila lösningar i smartphones har på detta sätt sparat värdefull tid som kan ägnats åt vård av patienter. Enligt Västra Götalands beräkningar frigörs cirka 10 000 timmar till patientarbetet varje månad.