Sähköinen NEWS-pisteytys sepsiksen seulonnassa lyhentää kiireellisyysluokittelun ja intervention väliin jäävää aikaa

Sähköinen NEWS-pisteytys sepsiksen seulonnassa lyhentää kiireellisyysluokittelun ja intervention väliin jäävää aikaa

Sepsis on hengenvaarallinen tulehdustila, johon voi ajautua kuka tahansa. Sepsis syntyy, kun keho ylireagoi infektioon. Sepsiksen varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää hoidon oikea-aikaisen aloittamisen ja siten hengen pelastamisen kannalta.

Joka viides kuolee sepsikseen

Huolimatta saatavilla olevista hoitokeinoista sepsis on vakava tila, jonka kuolleisuus on korkea. Vuoden 2020 raportissaan WHO arvioi, että noin 20 prosenttia vuotuisista maailmanlaajuisista kuolemista on sepsiksen aiheuttamia. Toisin sanoen joka viides ihminen kuolee sepsikseen! Sepsis on erityisen yleinen ikäihmisillä ja pikkulapsilla, kuten myös potilailla, joilla on vakava sairaus tai kehon puolustusmekanismeja heikentävä lääkitys..

Toisaalta maailmanlaajuisten sepsiksen aiheuttamien kuolemantapausten määrän on raportoitu laskevan, vaikka sepsistapausten määrä nousee. Kuolleisuuden suhteellista vähenemistä selittää sepsiksen parantunut seulonta ja nopeammat interventiot. Tapausmäärien lisääntymisen syynä puolestaan lienee ikääntyvä väestö, jolla on enemmän altistavia liitännäissairauksia.

SSC:n uudet ohjeet suosittelevat SIRS-kriteereitä, NEWS- tai MEWS-pisteytystä sepsiksen seulontaan

Surviving sepsis -kampanjan (SSC) ohjeissa korostetaan korkeariskisten potilaiden rutiiniseulontaa sepsiksen aikaisen havaitsemisen ja hoidon vuoksi. SSC:n vuonna 2021 päivitetyissä ohjeissa suositellaan sepsiksen tai septisen sokin yksittäiseksi seulontatyökaluksi joko SIRS-kriteereitä tai NEWS- tai MEWS-pisteytystä.

NEWS (National Early Warning Score, aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä) ja MEWS (Modified EWS, mikä tahansa muokattu aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä) perustuvat periaatteeseen, että potilaan tilan heikkeneminen voidaan huomata vitaaliparametrien muutoksista. Mitatut arvot (kuusi fysiologista parametria) pisteytetään sen mukaan, kuinka paljon ne poikkeavat viitearvoista. Kokonaispisteet kuvaavat potilaan riskiluokkaa (matala, keskisuuri tai korkea), johon rinnastetaan sairaalan määrittämät kliiniset toimenpiteet, kuten hoitoryhmän hälyttäminen paikalle. Kun kokonaispistemäärä on 5 tai suurempi, potilaan sepsisriski on korkea – tai potilaalla saattaa jo olla sepsis3.

Sähköisen NEWS-pisteytyksen käyttö auttaa vähentämään sairaalakuolleisuutta

Alun perin NEWS-pisteytys toteutettiin kynän ja paperin avulla. Paremman käytettävyyden vuoksi monet sairaalat ovat kuitenkin siirtyneet NEWS-pisteytysprosessissa sähköisiin ja mobiililaitteilla toimiviin työkaluihin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähköisesti kerätty ja laskettu NEWS-pisteytys on luotettavampi ja tarkempi kuin paperitse toteutettu pisteytys.4

Sähköisen NEWS-pisteytyksen suurin etu on se, ettei se aiheuta lisätaakkaa terveydenhuollon ammattilaisille – ei tiedon keräämisen eikä pisteiden laskemisen aikana. Laskennassa tarvittavat potilastiedot kerätään osana rutiinihoitoprosessia ja ne ovat myös reaaliaikaisesti saatavilla, kun ne dokumentoidaan heti hoitohetkellä. Lisäksi pisteytyksen laskeminen tapahtuu automaattisesti.

Vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen5 ja muutamien sitä tukevien tulosten mukaan kiireellisyysluokittelun ja intervention välinen mediaaniaika oli paperitse toteutetussa seurannassa 12 tuntia ja 24 minuuttia, mutta se lyheni peräti 27 minuuttiin sähköisen varoitusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Sepsikseen liittyvä sairaalakuolleisuus väheni lähes 38 prosenttia.

Lähteet:

1. World Health Organization (2020): Global report of the epidemiology and burden of sepsis: Current evidence, identifying gaps and future directions.

2. Evans et al. (2021): Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock. Critical Care Medicine.

3. NHS England (2017): Sepsis guidance implementation advice for adults.

4. Mohammed et al. (2009): Improving accuracy and efficiency of early warning scores in acute care. Br J Nurs.

5. Westphal et al. (2018): An electronic warning system helps reduce the time to diagnosis of sepsis. Revista Brasileira de terapia intensiva

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.