Käyttäjäpäivien työpajan anti – innovaatioista lisävauhtia terveydenhuollon kehittämiseen 

Käyttäjäpäivien työpajan anti – innovaatioista lisävauhtia terveydenhuollon kehittämiseen 

Tarve on kaikkien keksintöjen äiti. Vuosittain järjestettävillä Medanetsin Käyttäjäpäivillä asiakkaat pääsevät jakamaan ajatuksiaan terveydenhuoltojärjestelmien keskeisistä haasteista ja ideoimaan niihin ratkaisuja. Tänä vuonna keskustelimme erityisesti haasteista, joita terveydenhuollossa kohdataan sairaaloiden ulkopuolella.  

Käyttäjäpäivien yhteydessä järjestetyssä työpajassa tarkastelimme eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien haasteita ja pohdimme, kuinka ne voisivat toimia innovaatioiden ja tulevaisuuden kehitysaskelten liikkeellepanevana voimana. Keskustelimme myös, voisiko Medanets auttaa ratkaisemaan haasteita sairaaloiden ulkopuolella, erityisesti kotisairaalahoidossa ja ensihoidossa.  

Kotisairaalahoito – tukea koko prosessiin 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tuominen potilaiden kotiin ei ole ajatuksena uusi. Päinvastoin, kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen on ollut terveydenhuollon organisaatioiden tavoitteissa jo vuosien ajan. Päättäjät toivovat, että palveluiden siirtäminen sairaaloista koteihin auttaisi täyttämään terveydenhuollon kolmitahoiset tavoitteet: parantaisi väestön terveyttä, nostaisi hoidon laatua ja vähentäisi kustannuksia. Lisäksi vaikuttimena on ajatus, että terveydenhoidon järjestäminen sairaaloiden ulkopuolella mahdollistaisi entistä ihmisläheisemmät hoitokokemukset ja vähentäisi terveydenhuollon yhteydessä saatujen tartuntojen vaaraa sekä laitoshoitoon päätymisen riskiä.

Terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvat paineet, kuten akuuttihoidon potilaspaikkojen lisääntyvä tarve, vaikuttavat nekin kotisairaalahoidon palvelujen kehittämiseen.  Uudistusten tavoitteena on asettaa sosiaali- ja terveyspalveluja saava yksilö ja hänen tarpeensa etusijalle hoitoa koskevia päätöksiä tehtäessä tiedostaen, että kaikkia ei voi hoitaa samalla kaavalla. On löydettävä toteuttamiskelpoisia keinoja vastata kasvavaan tarpeeseen, vaikka palveluiden rahoitus ei lisäänny samassa suhteessa.  

Suomessa Medanets-ratkaisu on jo kotisairaaloiden käytössä esimerkiksi Kokkolassa, Mikkelissä ja Kaarinassa. Käyttäjäpäivien työpajassa pohdimme, että kodeissa toimivat terveydenhuollon ammattilaiset voisivat nähdä mobiilisovelluksesta kätevästi esimerkiksi potilaslistat, potilaiden kliiniset yhteenvedot sekä ammattilaisten työ- ja tehtävälistat. Tämä tukisi päätöksentekoa hoito- ja kirjaamisprosessin aikana. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että Medanets-ratkaisu voisi auttaa heitä selviämään joistakin haasteita, joita heillä kotisairaalahoidon järjestämisessä on.   

Ambulanssit – päätöksenteon tukea nopeatempoiseen työympäristöön 

Ensihoitajat joutuvat usein tekemään kliinisiä päätöksiä nopeasti, jotta potilaan tarvitsema hoito ja lääkitys saadaan aloitettua oikea-aikaisesti jo ennen sairaalaan pääsyä. Ensihoitajien tekemillä päätöksillä on suuri vaikutus kliiniseen hoitotulokseen sekä viime kädessä potilaiden elämään, turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Viime aikoina päivystyspalvelujen tarve on kasvanut terveydenhuollossa useissa maissa. Iso-Britanniassa vakavimmiksi luokiteltujen hätätilanteiden osuus kaikista hätäkeskukseen tulevista puheluista on kasvanut 69 prosentista 78 prosenttiin.  Pieni kasvu potilaan luovutusajoissa ambulanssista sairaalaan voi johtaa paljon suurempiin viiveisiin ambulanssien keskimääräisissä vasteajoissa. Potilaiden luovutuksissa tapahtuvien viiveiden kasvu onkin merkittävä tekijä ensihoidon tehokkuuden laskussa. Ison-Britannian tilastoista käy ilmi, että heinäkuussa 2022 useampi kuin yksi kymmenestä ambulanssista joutui odottamaan potilaan luovutusta yli tunnin, kun vuonna 2019 vastaava luku oli yksi 50:stä. Lisäksi 15 minuutin suosituksen ylittävät luovutusajat alensivat sairaankuljetuspalvelun käytettävyysastetta lähes 20 prosentilla.1   

Käyttäjäpäivien työpajassa puhuimme myös siitä, miten Medanets-ratkaisun kaltaiset työkalut voisivat vastata näihin haasteisiin ja osaltaan vaikuttaa suotuisasti potilaiden hoitotuloksiin. Pohdimme, voisivatko ensihoitajat hyödyntää sairaaloiden ja ambulanssien tietojärjestelmiin integroituvaa mobiilisovellusta työkaluna, jolla he pääsisivät helposti käsiksi potilaan olennaisiin kliinisiin tietoihin tiivistetyssä muodossa ja johon he voisivat kirjata tälle annetun hoidon. Tarkastelimme myös ratkaisun hyödyntämistä päätöksenteon tukena nopeatempoisessa työssä sekä sitä, miten se voisi auttaa tasalaatuistamaan annettua hoitoa. Työpajan osallistujat kokivat, että ideoita voi olla vaikea toteuttaa käytännössä, koska sairaankuljetuspalvelut on järjestetty eri tavalla eri maissa. Todettiin kuitenkin, että ratkaisulla voisi olla hyviä käyttömahdollisuuksia maissa, joissa sairaankuljetuksen tietojärjestelmät ovat riittävän kehittyneitä.   

LÄHTEET: 

1. The Health Foundation (2022): Why have ambulance waiting times been getting worse? Viitattu 24.5.2023.  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.