Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sanoo EI painehaavoille

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sanoo EI painehaavoille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP) on kehitetty kaikkien potilaiden hoitoon soveltuva EI painehaavoille -toimintamalli. Jatkossa toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa myös perusterveydenhuoltoon koko Pirkanmaan alueelle. Toimintamallin osaksi kehitettiin räätälöity, näyttöön perustuva painehaavariskin arviointimenetelmä, joka tuotiin Medanets-mobiilisovellukseen.

Hoitotyön laatua arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten indikaattoreiden avulla. Yksi indikaattoreista on painehaavojen esiintyminen – hyvässä hoidossa ei synny painehaavoja. Painehaavojen ehkäisy on merkittävä osa potilasturvallisuutta, sillä pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa vaikean tulehduksen ja johtaa jopa potilaan kuolemaan. Lievemmissäkin tapauksissa haavat ovat kivuliaita ja heikentävät potilaan elämänlaatua. [1.] Painehaavat ovat myös merkittävä kustannus sairaanhoidossa. Suomessa ne aiheuttavat noin 500 miljoonan euron kustannukset vuodessa [2]. Noin 95 % painehaavoista voitaisiin kuitenkin välttää ennaltaehkäisevillä toimilla [3].

Yhteinen ja selkeä toimintamalli painehaavojen ehkäisyyn

”Myös PSHP:ssa käytämme kansallisia indikaattoreita hoitotyön laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. EI painehaavoille -toimintamallin kehitystyö alkoi siitä, kun tunnistimme, ettei painehaavojen riskin arviointiin ja sitä kautta ehkäisyyn ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Lisäksi olemassa olevat kirjaamiskäytännöt ja toimintatavat olivat monenkirjavia”, kertoo projektipäällikkö Pia Seppänen PSHP:n kirjaamisen laadun parantamisen ja kehittämisen hankkeesta.

Asiantuntijatyöryhmä lähti pohtimaan, miten toimintatapoja voitaisiin yhtenäistää. Pohdinnan lopputulemana oli, että painehaavariskin arviointiin tarvittaisiin mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen mittari, jolla potilaan painehaavariski pystytään arvioimaan nopeasti.

”Lähdimme kehittämään omaa, näyttöön perustuvaa mittaria. Mittarissamme arvioidaan neljää painehaavariskiin vaikuttavaa tekijää, jotka ovat liikuntakyky, ihon kunto, ihon altistuminen kosteudelle sekä vajaaravitsemustila. Jokaisesta tekijästä on muodostettu väittämä, johon vastataan kyllä tai ei. Jos kyllä-vastauksia on vähintään yksi, potilaalla on kohonnut painehaavariski. Jos kaikki neljä ovat ei-vastauksia, potilaan painehaavariski on matala”, Seppänen valottaa.

Toimintamalliin sisältyy siis myös vajaaravitsemusriskin arviointi, joka sekin voidaan tehdä mobiilisti.

Toinen tärkeä kriteeri toimintamallia kehitettäessä oli, että mittarin tuli olla hoitajan toimintaa ohjaava. ”Kun hoitaja saa tekemästään arvioinnista tuloksen, hänen pitää myös tietää, mitä tulos tarkoittaa hoitotyön kannalta. Sekä matalan että kohonneen riskin potilaalle on kehitetty selkeä toimintamalli ohjeineen”, sanoo Seppänen.

Medanetsin mobiiliratkaisussa painehaavariskin arviointi on toteutettu niin, että sovellus ohjaa hoitajaa askel askeleelta neljän väittämän läpi. Vastattuaan väittämiin hoitaja saa tuloksen ja toimintaohjeen mobiililaitteen näytölle.  Tieto arvioinnin tuloksesta tallentuu automaattisesti suoraan potilastietojärjestelmään. Toteutustapa on tuttu muistakin Medanetsin riskiarviointimittarit-toiminnallisuuden variaatioista.

Mobiiliratkaisu auttaa kehittämään myös tiedolla johtamista

EI painehaavoille -toimintamalli on osa PSHP:n hoitotyön tiedolla johtamisen kehittämistä. Painehaavoista saatavien tietojen hyödynnettävyys edellyttää selkeitä kirjaamisen prosesseja sekä varmistamista, että prosesseja noudatetaan. Vakioidulla, täsmällisellä ja kattavalla kirjaamisella voidaan parantaa painehaavoista saatavan tiedon luotettavuutta ja sitä kautta tuottaa yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa hoitotyön johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi kirjaamisen vakiointi ohjaa tekemään asioita oikein. Se myös auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään painehaavoista raportoitavia tunnuslukuja.

Tiedon tuottamisen ja edelleen sen hyödyntämisen näkökulmasta kirjaaminen tulee tehdä rakenteisesti. Vakioidun tiedon tuottamisessa Medanets on hyvä väline, sillä se mahdollistaa kirjaamisen yhtenäisellä tavalla. Lisäksi kirjaus on mahdollista tehdä potilaan vierellä ja oikea-aikaisesti.

Pia Seppänen, projektipäällikkö, kirjaamisen laadun parantamisen ja kehittämisen hanke, PSHP

LÄHTEET:

[1] Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. 2017. https://shhy.fi/site/assets/files/1043/stop-painehaavoille-paivan-tiedote-2017.pdf

[2] Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 2019. https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Painehaava-voi-kehittya-nopeasti.aspx

[3] Harjumaa, M. 2013. Painehaavat käyvät kalliiksi. Sairaanhoitaja 13, 10.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.