Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää Medanets-sovellusta laajasti koko hyvinvointialueellla, yli 50 osastolla ja usealla poliklinikalla.

Ratkaisun piiriin on liitetty muun muassa potilaan voinnin muutoksista varoittava Early Warning Score (EWS) ‑pisteytysjärjestelmä sekä Monitoroidut potilaat-, Riskiarviointimittarit- ja Lääkitys-toiminnallisuudet sekä Medanetsin ja Neagenin yhteistyössä toteuttama Mobiilikuva-ratkaisu.


Mobiiliratkaisu käytössä jo vuodesta 2011

Pirkanmaan hyvinvointialue on käyttänyt Medanets‑sovellusta vuodesta 2011 saakka. Tämän jälkeen käyttö on laajentunut yli 50 osastolle ja useille poliklinikoille.

Mielestäni älypuhelimella tapahtuva potilaan tunnistaminen ja mittausten kirjaaminen on nopeaa sekä toimintavarmaa. Medanetsin Helpdesk vastaa nopeasti 24/7 ja on todella tärkeä apu jos ongelmia ilmenee.

Tommi Heino, sairaanhoitaja, TAYS

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijaorganisaation Istekki Oy:n suunnittelija Ari Ruuth toteaa, että työntekijöiden vastaanotto ratkaisua kohtaan on ollut erittäin lämmin. Käytävällä on esimerkiksi vedetty hihasta ja todettu: ”Tää on kyllä makee.”

”Sovellusta osaa käyttää jo lyhyen käytön jälkeen, ja se on myös helppo opettaa muille kollegoille. Positiivista kommenttia on saatu ikään tai sukupuoleen katsomatta. Mobiiliratkaisut ovat tuoneet hyötyjä muun muassa reaaliaikaisuudellaan, nopeudellaan ja sillä tosiasialla, että aikaa säästyy,” kertoo Ruuth.

Aina kun kyseessä on uusi teknologia, niin sen käytettävyyteen liittyen on hieman ennakkoluuloja. Ennakkoluulot kuitenkin sulivat nopeasti pois, kun sovellus aukaistiin ja nähtiin miten se toimii.

Ari Ruuth, Suunnittelija, Istekki Oy

Early Warning Score

NEWS-pisteiden kirjaaminen mobiililaitteella helpotti hoitajien työtä huomattavasti

Tampereen yliopistollinen sairaala oli yksi ensimmäisistä NEWS-riskipisteytysjärjestelmää käyttävistä sairaaloista aloittaessaan sen käytön vuonna 2017. Samana vuonna he siirsivät riskipisteytyksen toteutuksen mobiiliin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lääkäri Joonas Tirkkonen kertoo, että NEWS-kriteeristö on osa nykyaikaista potilaan voinnin kokonaisvaltaista seurantaa, ja Medanets-mobiilisovellus yksinkertaistaa jatkuvan seurannan toteuttamista osastoilla.

NEWS-pisteiden kirjaaminen mobiililaitteen avulla on helpottanut hoitajien työtä huomattavasti.

Mobiiliratkaisu laskee pisteet, esittää toimintaohjeen ja opastaa milloin seuraavat NEWS-pisteet tulisi laskea. Pisteet kirjataan potilaan vierellä ja hoitaja näkee heti elintoimintojen trendit sekä sen, mistä pisteet koostuvat. Trendin poikkeavuus auttaa ennakoimaan potilaan voinnin huononemista ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet heti pisteiden kirjaamisen yhteydessä.

Anniina Reinikainen, Sairaanhoitaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

NEWS-riskipisteytysjärjestelmä on tänä päivänä käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueen laajuisesti ja mobiilisti sitä käytetään jo noin 50 osastolla. Lasten tarpeisiin räätälöity malli (Pediatric EWS eli PEWS) otetiin Tampereen uudessa lastensairaalassa käyttöön syksyllä 2019, osana heidän toiminnankehittämistyötään.

Pirkanmaan hyvinvointialue tekee Medanets-sovelluksella kuukausittain yli 16 000 NEWS-riskipistearviota. Vertailuarvona hyvinvointialueella hoidetaan kuukausitasolla noin 17 400 potilasta. Ohjeistuksena on, että NEWS-pisteytys lasketaan potilaalle vähintään kerran vuorossa ja kriittisimmille potilaille useamminkin.


Mittaustulokset siirtyvät vaivattomasti monitoreilta potilastietojärjestelmään

Myös monitoriseurannassa olevien potilaiden mittaustulokset siirtyvät Pirkanmaalla vaivattomasti monitorijärjestelmästä potilastietojärjestelmään. Vuonna 2023 Medanets-ratkaisuun liitettyjä potilasvalvontapaikkoja on lähes 200.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Acutassa vuonna 2013 tehtyjen aikasäästölaskelmien perusteella Medanets Monitoroidut potilaat -ratkaisun todettiin säästävän hoitajan aikaa 17 sekuntia per suure. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.


Mobiiliratkaisun etuja ovat riskiarvioinnin nopeus ja toimenpideohjeet

Pirkanmaan hyvinvointalueelle kehitettiin räätälöidyt arviointimenetelmät painehaava- ja vajaaravitsemusriskille. Arviointimenetelmät tuotiin osaksi Medanets‑mobiilisovellusta.

Painehaavariskin arviointiin tarvittiin mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen mittari, jolla potilaan painehaavariski pystytään arvioimaan nopeasti. Lisäksi tärkeää on, että hoitajat tietävät, mitä mittarin tulos tarkoittaa hoitotyön kannalta.

Medanetsin mobiiliratkaisussa sovellus ohjaa hoitajaa askel askeleelta neljän väittämän läpi. Väittämiin vastaamisen jälkeen hoitaja saa tuloksen ja toimintaohjeen mobiililaitteen näytölle. Kattavalla kirjaamisella parannetaan painehaavoista saatavan tiedon luotettavuutta ja tuotetaan tietoa hoitotyön johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi kirjaamisen vakiointi ohjaa tekemään asioita oikein.

Aikuispotilaiden vajaaravitsemusriskiä vuorostaan seulotaan NRS‑2002‑menetelmällä. Medanetsin sovelluksella näyttöön perustuva NRS‑2002 tehdään mobiilisti potilaan vierellä perinteisen paperilomakkeen sijaan.

Mobiiliratkaisun etuja on arvioinnin nopeus verrattuna paperilla tai potilastietojärjestelmässä tehdylle seulonnalle. Hoitohenkilökunta näkee heti seulonnan lopputuloksen ja vastausten yhteenvedon. Sovellus antaa lisäksi sanallisen tuloksen ja lyhyet toimenpideohjeet. Tulos on välittömästi kaikkien hoitoon osallistuvien nähtävillä niin sovelluksessa kuin potilastietojärjestelmässä, kehittäen lisäksi hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta.

Viime kädessä vajaaravitsemusriskin tunnistaminen ja ravitsemushoidon tehostaminen näkyvät parannuksina hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa.

Ulla Siljamäki-Ojansuu, laillistettu ravitsemusterapeutti

mobile photo

Mobiilikuva-ratkaisu paransi potilasturvallisuutta ja hoidon laatua

Tampereen yliopistollinen sairaala otti vuonna 2020 Mobiilikuva‑toiminnallisuuden käyttöön sairaalaan 24 osastolla. Nyttemmin käyttö on laajentunut noin 50 osastolle ja yli 20 poliklinikalle. Ratkaisun on koettu parantaneen potilasturvallisuutta, hoidon laatua sekä sujuvoittaneen työnkulkua. 

Aikaisemmin kuvat potilaiden haavoista ja muista kudosmuutoksista siirrettiin digikamerasta tietokoneelle ja edelleen potilastietojärjestelmään. Riskinä oli, että kuvat päätyivät vahingossa väärän potilaan tietoihin. Mobiilisovellusta käytettäessä tätä riskiä ei enää ole. Potilas tunnistetaan ensin rannekkeen avulla, jolloin potilaasta otetut kuvat siirtyvät automaattisesti ja saman tien oikean potilaan tietoihin. Näin kaikki potilaan hoitoon osallistuvat voivat nähdä kuvat pian niiden ottamisen jälkeen  ja mahdollisiin muutoksiin pystytään reagoimaan viipymättä.

Ratkaisun avulla sairaala säästää myös kustannuksissa: kalliita haavatuotteita ei ole tarpeen avata ja vaihtaa ainoastaan haavan paranemisen arvioimiseksi. Tuore haavanhoidon yhteydessä otettu kuva riittää.


Medication

Lääkkeiden antokirjauksien teko nopeutui ja epäselvyydet vähentyivät

Pirkanmaan hyvinvointialueella päätettiin ottaa käyttöön myös Medanets Lääkitys -ratkaisu, sillä tavoitteena oli saada kaikkien lääkkeiden antokirjaukset osaksi sujuvaa hoitotyön rutiinia. Ratkaisu on nopeuttanut antokirjausten tekoa ja edesauttanut kirjausten toteutumista hyvinvointialueen toimintaohjeiden mukaan. Näin voidaan parantaa potilasturvallisuutta ja vähentää lääkehoitoprosessiin liittyviä epäselvyyksiä.