Birkalands välfärdsområde

Birkalands välfärdsområde använder Medanets-applikationen i stor utsträckning i hela välfärdsområdet, på över 50 avdelningar och på flera polikliniker.

Lösningen omfattar bland annat poängsättningssystemet Early Warning Score (EWS), som varnar om förändringar i patientens välbefinnande samt funktionerna Övervakade patienter, Kliniska formulär och Medicinering samt lösningen Mobilbilder, som utvecklats i ett samarbete mellan Medanets och Neagen.


Mobillösningen har använts sedan 2011

Birkalands välfärdsområde har använt Medanets-applikationen sedan 2011. Sedan dess har användningen utvidgats till över 50 avdelningar och flera polikliniker.

Identifiering av patienten och dokumentering av mätningar med smarttelefon är både snabb och funktionssäker. Medanets Helpdesk svarar snabbt 24/7 och är verkligen en viktig hjälp om det uppstår problem.

Tommi Heino, sjuksköterska, TAYS

Planerare Ari Ruuth vid Birkalands välfärdsområdes expertorganisation Istekki Oy konstaterar att arbetstagarna har tagit emot lösningen med öppna armar. Man har till exempel ryckt honom i ärmen i korridoren och sagt: ”Den här är så bra.”

”Man lär sig applikationen redan efter en kort användning, och den är också lätt att lära ut till andra kolleger. Vi har fått positiva kommentarer från både män och kvinnor, yngre och äldre. Mobillösningarna har medfört fördelar bland annat med realtidsdokumenteringen, snabbheten och det faktum att man besparar tid,” berättar Ruuth.

Alltid när det kommer ny teknik finns det en del fördomar kring användbarheten. Fördomarna försvann emellertid snabbt när applikationen öppnades och man såg hur den fungerar.

Ari Ruuth, Planerare, Istekki Oy

Early Warning Score

Mobil dokumentering av NEWS-poäng underlättade vårdpersonalens arbete avsevärt

Tammerfors universitetssjukhus var ett av de första sjukhusen som började använda NEWS-riskpoängssystemet när det infördes år 2017. Samma år började de dokumentera riskpoängen mobilt.

Läkare Joonas Tirkkonen i Birkalands välfärdsområde berättar att NEWS-kriterierna är en del av den moderna genomgripande övervakningen av patientens välbefinnande, och Medanets-mobilapplikationen gör att det är enklare att förverkliga kontinuerlig övervakning på avdelningarna.

Dokumentering av NEWS-poäng med en mobil enhet har underlättat vårdpersonalens arbete avsevärt.

Mobillösningen beräknar poängen, ger instruktioner och handleder när NEWS-poängen ska beräknas följande gång. Poängen dokumenteras vid patientens sida och vårdpersonalen ser genast trenderna i livsfunktionerna samt vad poängen består av. Avvikelser i trenderna hjälper till att förutse patientens försämrade välbefinnande och utföra nödvändiga ingrepp direkt i samband med dokumenteringen av poängen.

Anniina Reinikainen, sjuksköterska, Birkalands välfärdsområde

NEWS-riskpoängssystemet används i dag i hela Birkalands välfärdsområde och det används mobilt på cirka 50 avdelningar. En modell som är skräddarsydd för barn (Pediatric EWS, dvs. PEWS) infördes på Tammerfors nya barnsjukhus hösten 2019 som en del av verksamhetsutvecklingen.

Birkalands välfärdsområde gör varje månad över 16 000 NEWS-riskpoängsättningar med Medanets-applikationen. Som referensvärde vårdas cirka 17 400 patienter varje månad i välfärdsområdet. Instruktionen är att patientens NEWS-poängsättning beräknas minst en gång under skiftet och även fler gånger för de mer kritiska patienterna.


Mätresultaten överförs smidigt från monitorerna till journalsystemet

Mätresultaten för patienter under monitorövervakning överförs också smidigt från monitorsystemet till journalsystemet. År 2023 anslöts närmare 200 patientövervakningsplatser till Medanets-lösningen.

I tidsbesparingskalkyler som gjordes i Acuta i Birkalands välfärdsområde år 2013 konstaterades att Medanets lösning Övervakade patienter sparade 17 sekunder av vårdarens tid per storhet. Till exempel är bruttotidsbesparingen cirka 100 timmar per avdelning per månad för en vårdavdelning som utför 500 monitorregistreringar per dygn.


Mobillösningens fördelar är snabb riskbedömning och instruktioner för ingrepp

I Birkalands välfärdsområde utvecklades skräddarsydda bedömningsmetoder för risken för trycksår och undernäring. Bedömningsmetoderna gjordes till en del av Medanets-mobilapplikationen med funktionen Kliniska formulär.

För bedömningen av patientens risk för trycksår behövdes ett enkelt och användarvänligt verktyg, så att patientens risk för trycksår snabbt kunde bedömas. Därtill är det viktigt att vårdpersonalen vet vad mätarens resultat innebär för vårdarbetet.

Applikationen styr vårdpersonalen steg för steg genom fyra påståenden i Medanets mobillösning. Efter att ha svarat på påståendena får vårdpersonalen resultat och anvisningar på den mobila enheten. Med omfattande dokumentation förbättras tillförlitligheten hos trycksårsinformationen och på så vis produceras information för ledning, bedömning och utveckling av vårdarbetet. Dessutom ser standardiseringen av dokumenteringen till att saker och ting görs på rätt sätt.

Vuxna patienters risk för undernäring screenas däremot med NRS-2002-metoden. Med hjälp av Medanets-applikationen kan den evidensbaserade NRS-2002-metoden genomföras mobilt vid patientens sida istället för att man fyller i ett pappersformulär.

Fördelarna med mobillösningen är snabbare bedömning, jämfört med när en screening görs på papper eller i journalsystemet. Vårdpersonalen ser genast slutresultatet från screeningen och en sammanfattning av svaren. Applikationen ger dessutom ett resultat i textform och korta instruktioner för åtgärder. Resultatet är omedelbart tillgängligt för alla som deltar i vården såväl i applikationen som i journalsystemet, vilket dessutom utvecklar vårdens säkerhet och kontinuitet.

I sista hand resulterar identifierade risker för undernäring och intensifiering av näringsterapi i en förhöjd kvalitet och patientsäkerhet inom vården.

Ulla Siljamäki-Ojansuu, legitimerad näringsterapeut

mobile photo

Lösningen Mobilbilder förbättrade patientsäkerheten och vårdkvaliteten

Tammerfors universitetssjukhus införde år 2020 funktionen Mobilbilder på sjukhusets 24 avdelningar. Sedermera har användningen utvidgats till cirka 50 avdelningar och över 20 polikliniker. Lösningen har upplevts förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten samt gjort arbetsflödet smidigare.

Tidigare överfördes bilder av patienternas sår och andra vävnadsförändringar från en digitalkamera till en dator och vidare till journalsystemet. Risken fanns att bilderna av misstag hamnade i fel patients uppgifter. Med mobilapplikationen finns inte den här risken längre. Patienten identifieras alltid med hjälp av armbandet, varpå fotografierna som tagits av patienten överförs automatiskt och på en gång till rätt patients uppgifter. På så sätt kan alla som deltar i patientens vård se bilderna snart efter att de har tagits och reagera utan dröjsmål på eventuella ändringar.

Med hjälp av lösningen sparar sjukhuset även kostnader: dyra sårvårdsprodukter behöver inte öppnas och bytas bara för att bedöma läkningen av såret. En färsk bild som tagits i samband med sårvården räcker.


Medication

Administration av läkemedelsutdelningen påskyndades och oklarheterna minskade

I Birkalands välfärdsområde beslöt man även att införa lösningen Medanets Medicinering, eftersom målet var att göra administration av all läkemedelsutdelning till en del av en smidig vårdrutin. Lösningen har påskyndat administrationen av läkemedelsutdelning och gjort att administrationen görs i enlighet med välfärdsområdets instruktioner. På så sätt kan man förbättra patientsäkerheten och minska tvetydigheter inom läkemedelsbehandlingens processer.