En effektivare användning av social- och hälsovårdsdata skulle medföra kostnadsbesparingar och underlätta bristen på arbetskraft

En effektivare användning av social- och hälsovårdsdata skulle medföra kostnadsbesparingar och underlätta bristen på arbetskraft

I Finland utnyttjas social- och hälsovårdsdata förhållandevis effektivt. Det finns emellertid fortfarande flaskhalsar i rörligheten och användbarheten av data, vilka förhindrar ett optimalt utnyttjande.

Social- och hälsovårdsdata som används effektivare och smidigare medför kostnadsbesparingar och förbättrar vårdkvaliteten. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras nya utredning berättar med vilka åtgärder användningen av vårddata kunde utvecklas och vilka de framtida målen är i fråga om datarörlighet och användbarhet.

Social- och hälsovårdsdata är hälsoinformation som uppstår inom social- och hälsovården, som patientuppgifter och uppgifter om medicinering, vårdåtgärder och information förknippad med socialtjänster.


Social- och hälsovårdsdata rör sig främst inom den organisation som tillhandahåller vården, men borde även röra sig smidigare mellan olika tjänstorgan, till exempel via nationella informationssystem. Det är just den svaga rörligheten av social- och hälsovårdsdata mellan olika aktörer, som hälsostationen och akutmottagningen, eller mellan olika välfärdsområden, som är en av de största utmaningarna i dag. Patientuppgifter sparas i olika system och ofta är uppgifterna i ett sådant format att de inte kan flyttas mellan olika system.

Sitras utredning om social- och hälsovårdsdata

Sitra publicerade i maj 2023 utredningen Kraft från data för social- och hälsovårdssystemet (på finska). Utredningen behandlar begreppet social- och hälsovårdsdata, flaskhalsarna i användbarheten och rörligheten av social- och hälsovårdsdata samt riktlinjer för kommande år. Förhoppningen är att en effektivare och enhetligare användning av social- och hälsovårdsdata ska kunna lindra den offentliga sektorns skuldsättning och den ökande bristen på arbetskraft inom vårdbranschen. Utredningen lägger fram sju förslag till åtgärder, med vilka man kan uppnå betydande kostnadsbesparingar, öka den tid som personalen använder för vårdarbete och erbjuda bättre hälsotjänster.

Utmaningar med användbarhet och rörlighet av social- och hälsovårdsdata

I Sitras utredning konstateras att producenter av social- och hälsotjänster kan undvika extra arbete med hjälp av högklassiga och lättillgängliga social- och hälsovårdsdata. En effektivisering av arbetet förutsätter att social- och hälsovårdsdata kan användas och förflyttas enkelt.

I Finland rör sig data mellan olika tjänsteorgan i praktiken via Kanta-tjänsterna och databehandlingen begränsas av bestämmelserna i patientlagen och klientuppgiftslagen. Enligt Sitras utredning räcker dataöverföring enligt den nuvarande modellen inte till för att optimera eller effektivisera vården.

Det är också utmanande att patientuppgifterna är spridda över olika dokument i Kanta-tjänsterna, och för att skapa en helhetsbild måste uppgifter samlas in från flera olika källor.

Utmaningarna med användbarheten och rörligheten av social- och hälsovårdsdata är också sammanflätade med utmaningar inom beslutsfattande. När uppgifterna finns sparade i olika system och tydliga sammanställningsvyer saknas, blir det svårare att fatta beslut. Social- och hälsovårdsdata kan också vara felaktiga, vilket leder till felaktiga vårdbeslut.

I framtiden är målet att social- och hälsovårdsdata ska röra sig smidigt mellan olika aktörer inom välfärdsområdet och även mellan välfärdsområden. På längre sikt önskar man sig också att data ska röra sig mellan EU-medlemsländerna.

Sju åtgärder för att reformera användningen av data som uppstår inom social- och hälsovården

Sitra har tagit fram sju åtgärdsförslag för social- och hälsovården för att uppnå ovan nämnda mål:

  1. Individens tillgång till egen data i realtid måste underlättas.
  2. Principen ”samla och registrera smidigt en gång, använd ofta” ska tas i bruk.
  3. Kvaliteten på data som uppstår inom social- och hälsovården ska förbättras.
  4. Individbaserade, internationella datamodeller ska tas i bruk.
  5. Lagstiftningen ska möjliggöra användningen av artificiell intelligens och göra det förpliktande.
  6. Den nationella styrmodellen måste reformeras.
  7. Finansiering ska styras till genomförande av rekommendationerna.

Av Sitras utredning framgår att om ovan nämnda rekommendationer började genomföras på allvar, så skulle man kunna uppnå kostnadsbesparingar på upp till 770 miljoner euro per år inom social- och hälsovården. Dessutom skulle vårdarnas och läkarnas arbetsinsats kunna styras effektivare mot vårdarbete och samtidigt skulle bristen på arbetskraft lätta. Tack vare en effektivare användning av data skulle också vårdkvaliteten bli bättre: vården blir alltmer individualiserad och fokuserar alltmer på förebyggande av sjukdomar.

Framtidsmålen gällande social- och hälsovårdsdata och Sitras åtgärdsförslag är värda att understödja. De har utformats på en övergripande nivå och för att genomföra dem krävs omfattande samhälleliga förändringar, till exempel vad gäller lagstiftning. Även strukturerad dokumentation av data i en kompatibel form bör främjas ytterligare. Lösningar som applikationen Medanets, vilka kan införas i flera patientuppgiftssystem, främjar för sin del kompatibiliteten och rörligheten av data. Inom organisationer stödjer användningen av Medanets-applikationen redan i dag principen ”samla och registrera smidigt en gång, använd ofta”.

Källor:

Sitra 2023: Kraft från data för social- och hälsovårdssystemet (på finska)

Sitra 2023: Data erbjuder besparingar på flera hundra miljoner i social- och hälsovårdsutgifter – Sitras rekommendationer för effektivare social- och hälsovård

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.