Mobilappens funktion för läkemedelsbehandling förbättrar patientsäkerheten i Region Turku

Mobilappens funktion för läkemedelsbehandling förbättrar patientsäkerheten i Region Turku

Som första aktör inom den finländska specialsjukvården har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Region Turku, tagit vårdappens funktion för läkemedelsbehandling i omfattande bruk. Med hjälp av funktionen kan de läkemedel som har ordinerats till patienten granskas och utdelningen dokumenteras trådlöst direkt i patientrummet.

Vårdappens funktion Medicinering pilotanvändes på internmedicinska vårdavdelningen vid Turku universitetscentralsjukhus 2017. I början av året utvidgades användningen och snart kommer den att finnas på samtliga vårdavdelningar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt på några polikliniker. Funktionen Medicinering är en del av den mer omfattande mobillösningshelhet de använder.

Den första mobilfunktionen som pilotanvändes och togs i bruk 2015 omfattar trådlös bläddring i och dokumentation av mätvärden, vilket innebär att de värden som mätts hos patienten – till exempel blodtryck och puls – dokumenteras i realtid direkt i journalystemet. Senare har mobillösningens funktioner utvidgats – det nyaste exemplet är läkemedelsbehandling.

Funktionen Medicinering är en del av Medanets-appen som fungerar på smarttelefon.

Fuktionen hämtar patientens medicineringshelhet samt ordinationer ur journalsystemet i realtid. Utdelade mediciner som har dokumenteras i appen lagras direkt i journalsystemets medicineringsprogram. Aktuell information är omedelbart tillgänglig för alla som deltar i vården. Eftersom uppdateringarna i journalsystemet sker i realtid, kan beslutsfattandet grunda sig på de senaste patientuppgifterna. Informationsutbytet avbryts inte heller under systemavbrott, eftersom de patientdata som föregick felsituationen finns tillgängliga via mobilappen.

Stöd och trygghet för vårdaren

Funktionen Medicinering har designats till stöd och trygghet för vårdaren genom att säkerställa korrekt läkemedelsbehandling samt aktuell dokumentation om utdelning i medicineringsprogrammet. Under medicinutdelningsrundan identifieras rätt patient genom att skanna patientens ID-armband och korrekt medicin, dos och utdelningssätt kontrolleras utifrån realtidsinformation. Appen hämtar också en doseringstidtabell från journalsystemet, vilket möjliggör att rätt medicin ges vid rätt tid.

En dokumentation om utdelning av medicin lagras genast i journalsystemet och dubbelutdelning av mediciner undviks, eftersom alla kan se situationen i realtid. Då vårdaren kan granska ordinationerna och tidigare dokumentationer direkt i patientrummet minskar antalet mänskliga misstag och det blir tid över för vård av patienten.

Om man avviker från den programmerade utdelningstidtabellen, kan man i noteringarna om utdelning se den tidpunkt då patienten har fått medicinen. Detta konstaterades viktigt till exempel i ett fall där man hade programmerat två former av antibiotika att delas ut till patienten samtidigt.

Utifrån en exakt dokumentation om utdelningen kunde man reda ut orsaken till den svåra allergiska reaktion patienten fick. Även andra biverkningar av läkemedelsbehandling har kunnat identifieras.

Riitta Danielsson-Ojala, Planerare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.