Distanskonsultation med mobil bilddokumentation för snabb, datasäker vård

Distanskonsultation med mobil bilddokumentation för snabb, datasäker vård

Patientens hud visar alarmerande symptom, konsultation med en hudspecialist behövs. I stället för att skicka patienten till en annan enhet för bedömning eller vänta på att en specialist anländer tar sköterskan en bild av patientens hud med sin smarttelefon och skickar den till en specialist för distanskonsultation.  Specialisten kan genom att titta på bilden ge råd om fortsatt vård. Bilder på patienten får dock inte tas eller delas utan att vidta rätt typ av datasäkerhetsåtgärder.

Klinisk fotografering är ett värdefullt verktyg för hälsovårdspersonalen. Det gamla talesättet en bild säger mer än tusen ord gäller speciellt på medicinens visuella delområden som dermatologin. Bilderna inkluderas i patientens vårddata och utnyttjas bland annat vid konsultationer, övervakning av sårläkningsprocesser, i forskningssyfte samt för framtida utbildningsändamål.

Flera personer inom hälsovården utnyttjar redan smarttelefoner i sitt arbete, och därför är det naturligt att samma telefon används även för att ta och dela kliniska foton. Kombinationen digitalkamera + dator fungerar visserligen också men den tar sin tid och kräver noggrannhet så att bilderna inte blir kvar i enheterna efter dataöverföringen.

Exempel: Om patientens hud visar symptom på olika ställen på kroppen måste flera bilder tas för att få en helhetsbild. Då kan det bli många bilder vilket i sin tur ökar arbetsmängden vad gäller manuell dataöverföring liksom säkerställandet av att ingen enda bild sparas i enheterna.

På grund av de kliniska fotografiernas känslighet ska speciell uppmärksamhet ägnas åt adekvat dokumentation, lagring och delning av bilderna.

Datasäker användning av en bild tagen på en patient

Innan kliniska foton tas ska patienten lämna ett muntligt eller skriftligt godkännande.  Detta är särskilt viktigt när ansikten, tatueringar eller andra persondrag som kan identifieras fotograferas. Läs patientinformation i realtid här. För att säkerställa patientens rättigheter ska kliniska fotografier inte heller sparas i själva smarttelefonen utan bilderna ska överföras direkt till ett datasäkert bildarkiv på sjukhuset eller vårdcentralen.

Upprätthållande av konfidentialiteten är svårare om bilderna sparas i smarttelefonen (gäller även digitalkameror) då obehöriga kan komma åt bilderna – oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt. Dataöverföringen ska dessutom ske via säkra anslutningar. Bildarkivet har endast den hälsovårdspersonal tillgång till som har en vårdrelation till patienten.

Mobilbilder som stöd för vårdbeslut

De mobila verktyg som är i bruk ska alltså möjliggöra lagring av bilden via säkra anslutningar direkt i sjukhusets eller vårdcentralens bildarkiv – bilden får inte på något sätt lagras i själva smarttelefonen.

När bilden sparas elektroniskt är informationen omedelbart tillgänglig även för annan vårdpersonal som deltar i vården. Den huvudsakliga nyttan av adekvata mobila verktyg är möjligheten att kunna ta och dela bilder av patientens tillstånd snabbt, lätt och datasäkert för uppföljning av vårdstatus och bedömning från andra kliniker.

Med hjälp av distanskonsultation behöver patienten inte heller förflytta sig lika mycket mellan olika enheter, och hälsovårdens resurser kan fördelas bättre.

Vårdfall där bilden fungerar som en åskådliggörare

1      Hudsjukdomar

Hudspecialisterna ansvarar ofta för ett stort antal patienter i ett stort område. I ett område kan det finnas bara en hudspecialist och då kan det ta timmar att få konsultationshjälp och för patienten att förflytta sig mellan olika organisationsenheter. Bara genom att titta på bilden kan hudspecialisterna ofta ge råd om patientens fortsatta vård.

2      Plastikkirurgi

Traditionella före- och efterbilder av plastikkirurgisk vård kan enkelt tas med hjälp av funktionen Bilder. Bilderna innehåller närmare uppgifter om patienten, den som tagit bilderna samt åtgärden inklusive tidsangivelser.

Plastikkirurger konsulteras ofta vid vård av sår hos patienter på intensivvårdsavdelningar. I och med en distanskonsultation på basis av en bild förmedlas informationen om fortsatt vård snabbare jämfört med om man skulle vänta på att en kirurg anländer.

3      Sår

Man kan fotografera alla typer av sår regelbundet och följa upp sårets läkningsprocess. Informationen är till hjälp för nästa vårdbeslut – oavsett om det är fråga om begäran om en ny konsultation eller utlåtande eller konstaterande eller läkningens fortskridande.

4      Misshandel

Om patienten har tagits in för vård på grund av misshandel ska en bild tas för att fastställa vårdstatus, skydda patienten samt dokumentera skadorna. Hur vården framskrider kan också följas upp genom att granska bilder som har tagits.

5      Ögonsjukdomar

Det har bedrivits preliminär case-forskning om användning av smarttelefon även vid ögonbottenfotograferingar då en speciallins fästs i kameralinsen. Resultatet är tillräckligt bra för att bestämma fortsatta åtgärder.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.