Oavbruten läkemedelsbehandling – elektroniskt säkerställande av ”de fem rätta”

De fem rätta. Så många saker borde gå rätt för att kunna säkerställa rätt medicinering. Vill man få ordning på en oavbruten läkemedelsbehandling bör dessa ”fem rätta” – rätt patient, rätt läkemedel, rätt dos, rätt tid och rätt administreringsväg – säkerställas elektroniskt. Elektroniskt säkerställande lyckas i sin tur med hjälp av datasystem och -teknik.

Endast ett av centralsjukhusen i Finland har tilldelats klassificeringssteg 6 i den internationella HIMSS-organisationens EMRAM-modell med sju steg som förutsätter en oavbruten läkemedelsbehandling. Oavbruten läkemedelsbehandling innebär att läkemedlens hela distributionskedja ska vara elektronisk och att kedjan inte har ställen där uppgifter överförs på papper. Information om läkemedlen är i alla faser i realtid och omedelbart tillgänglig för alla som deltar i vården.

Syftet med elektronisk läkemedelprocess är att eliminera informationsavbrotten och minimera felen.

I praktiken kan det förekomma fel i läkemedelsprocessen i fyra olika faser: ordinering, hantering, distribution och administrering. Som en konsekvens av medicineringsfel kan en patient få olämpligt läkemedel, fel dos, en annan patients medicin eller så kan läkemedlet till exempel ges vid fel tidpunkt. I värsta fall kan felaktig medicinering leda till att patienten dör.

Numera kan man dock utnyttja datasystem och -teknik i läkemedelsprocessernas olika faser och därmed eliminera många av de vanligaste felen i medicineringen:

1.)     Ordinera läkemedel mobilt eller med dator

När ordinationerna blir elektroniska och framför allt strukturerade försvinner handskrivna recept, och vanliga läsfel på grund av otydlig handstil minskar. När ordinationsverktyget är integrerat i patientdatasystemet får klinikern vid ordination av läkemedel direkt information om patientens eventuella allergier och andra säkerhetsfaktorer.

2.)     Elektronisk mottagning och granskning av ordinationer

Ordinationer mottagna av apoteket elektroniskt granskas automatiskt avseende säkerhetsfaktorer, kontraindikationer och rätt dos. Dessutom sparas distribuerade ersättande läkemedel enligt apotekets lagerstatus i patientdatasystemet, och i administreringsfasen ser man det exakt rätta handelsnamnet på läkemedlet.

3.)     Automatiserat doseringssystem

Streckkodade läkemedelsförpackningar förvaras i ett smart medicinskåp som leder sköterskan elektroniskt så att hon tar rätt medicin till patienten. Läkemedlet dokumenteras med hjälp av streckkoden och läggs i dospåsen som stängs maskinellt, och påsen öppnas inte förrän patienten ska ta läkemedlet.

4.)     Elektroniskt säkerställande och dokumentation

Innan medicinen administreras granskar elektroniskt verifierade sköterskor medicinen, dosen och att den passar ihop med patienten genom att läsa av patientarmbandet och medicindospåsen. Det verktyg som används ska vara lätta för sköterskan att ha med sig och integrerat i patientdatasystemet så att uppdaterade patient- och medicineringsdata är entydiga och tillgängliga för vårdpersonalen. Läkemedlets administrering dokumenteras elektroniskt och uppgift om administrering av läkemedlet sparas då omedelbart i patientdatasystemet

För att uppnå steg 6 i EMRAM-modellen ska läkemedelsprocessen vara obruten och så långt möjligt automatiserad. Lösningar för att nå detta steg finns redan. Nästa steg är att ta dem i bruk och förankra dem i organisationen.