Identifiering av högriskpatienter på akutmottagningen

Identifiering av högriskpatienter på akutmottagningen

Enhetlig mätare är en garanti för patientsäkerheten inom akutsjukvården. Det viktigaste är att identifiera högriskpatienter för att kunna inleda rätt sorts vård så fort som möjligt.

Överbeläggningar inom akutsjukvården är ett fenomen som nu är utbrett globalt och patientsäkerheten sägs vara i fara. Överbelastningen är ett grundläggande problem som vi har ingen entydig lösning på. Däremot ser vi på situationen ur ett förebyggande perspektiv med tanke på patientsäkerhetsrisken. Hur kan vi snabbare identifiera högriskpatienter som kommer till akutmottagningen?

Effektiv bedömning av vårdbehovet och minimering av misstag

Varje dag gör personalen som jobbar på akutmottagningen en bedömning av hur brådskande behovet av vård är för varje patient för att kunna prioritera vården av akut sjuka. Runtom i världen används flera olika skadeklassificeringsmodeller, dvs. triage-processer. Användningen av dessa gör bedömningen av patientens behov av vård enhetligare och det går snabbare att hänvisa patienten till rätt instans för fortsatt vård. Det skulle rekommenderas att riktlinjerna för användning av triage-mätare harmoniseras på nationell nivå, så att behandlingen blir lika oavsett vårdplats.

Ofta görs skadeklassificeringen vid akutmottagningen på en arbetsstation, men på en del ställen görs den fortfarande i pappersform. Det finns bedömningssituationer som kräver ett snabbare agerande än pappersanteckningar och som är en bit bort från arbetsstationen, till exempel om det kommer många patienter till akutmottagningen på en gång.

Tekniken kan hjälpa till att harmonisera anvisningar, minska antalet misstag och skynda på bedömningen. Med hjälp av mobilteknik kan vi handleda vårdaren steg för steg i skadebedömningen, räkna ut riskpoäng automatiskt och ge evidensbaserade instruktioner som stöd för beslutsfattandet. Detta kan minska tiden från triage till intervention. Digitala rutiner förbättrar samtidigt informationsflödet eftersom vårdteamet har tillgång till bedömningar och mätningar i närapå realtid.

Enhetliga rekommendationer för uppföljning av patientens vitala funktioner

NEWS-verktyget har utvecklats för att kunna göra en systematisk bedömning av patientens tillstånd. Det bygger på principen att en försämring av patientens kliniska tillstånd kan upptäckas genom förändringar i de fysiologiska mätvärdena. Ursprungligen var NEWS avsett för bedömning av patienter på vårdavdelningar, men enligt studier1 som utförts är NEWS ett utmärkt hjälpmedel även för att identifiera högriskpatienter på akutmottagningen. Det innebär att samma verktyg kan användas konsekvent från det första mötet med patienten ända till remitteringen av patienten till fortsatt vård. Bedömningsparametrarna förblir desamma och det är lättare att upptäcka förändringar i patientens tillstånd.

Med tanke på verksamheten på de överbelastade akutmottagningarna skulle det vara viktigt att NEWS-processen gick att utföra rutinmässigt som en del av arbetet utan att öka arbetsbördan. Traditionellt har NEWS-processen utförts manuellt med penna, papper och en NEWS-tabell. Processen går snabbare då poänguträkningen automatiseras och vårdpersonalen genast får instruktioner utifrån resultatet av poängsättningen. Enskilda mätvärden och antal EWS-poäng kan föras in i journalsystemet direkt med hjälp av en smarttelefon.

Vissa länder – som Storbritannien – har redan standardiserat NEWS nationellt. En harmonisering av metoden för bedömning av patientens tillstånd skulle förbättra jämlikheten i vården för patienterna oavsett vårdenhet och skapa kontinuitet i vården av patienten.

Källor:

1. Kivipuro et al. (2018): National early warning score (NEWS) in a Finnish multidisciplinary emergency department and direct vs. late admission to intensive care. Resuscitation.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.