Redogörelse för behandling av personuppgifter i supporttjänsten

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning

På vilka grunder behandlar Medanets personuppgifter i samband med sin supporttjänst?

Medanets behandlar personuppgifter i samband med sin supporttjänst eftersom behandlingen är nödvändig av avtalstekniska skäl (artikel 6b i EU:s allmänna dataskyddsförordning) eller för att uppfylla en rättslig skyldighet (artikel 6c i EU:s allmänna dataskyddsförordning, EU:s förordning om medicintekniska produkter (EU) 2017/745).

Vad används mina personuppgifter till i Medanets supporttjänst?

Vår supporttjänst använder dina personuppgifter för att ta emot, lagra, behandla och svara på din supportförfrågan.

Vilka personuppgifter behandlar Medanets?

Vi kan behandla följande uppgifter:

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • organisation och position
 • eventuella övriga uppgifter du själv lämnar

Lägg aldrig till dina egna eller andras personuppgifter i en supportbegäran i onödan.

Varifrån har Medanets fått mina personuppgifter?

Medanets har fått dina personuppgifter när du har kontaktat vår support, till exempel om du har skickat ett e-postmeddelande till adressen help@medanets.com 

Vilka andra instanser kan få mina uppgifter förutom Medanets?

Medanets lämnar inte ut uppgifter till utomstående. Uppgifterna används endast för att behandla supportförfrågningar och för att svara på förfrågningar.

Vart kan Medanets lämna ut eller överföra mina personuppgifter?

Medanets lämnar inte ut personuppgifter till tredje parter. Supportförfrågningar och avsändarens e-postadress, namn och organisationsnamn lagras i Atlassian Jira Service Management-verktyget. Atlassians servrar finns i Europa (Tyskland och Irland).

Hur länge sparar Medanets mina personuppgifter?

Medanets-appen är en medicinteknisk produkt. Vi är därför juridiskt skyldiga att behålla kundrespons och supportförfrågningar relaterade till Medanets-appen i minst 10 år (EU:s förordning om medicintekniska produkter (EU) 2017/745).

Vilka rättigheter som hänför sig till behandlingen av mina personuppgifter har jag?

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har du rätt:

 • att få information om behandlingen av dina personuppgifter
 • att få tillgång till uppgifter
 • till rättelse av uppgifter
 • till radering av uppgifter och rätt att bli bortglömd
 • att begränsa behandlingen av uppgifter
 • att motsätta dig behandlingen av uppgifter
 • att inte omfattas av automatiskt beslutsfattande .

Måste jag ge mina personuppgifter till Medanets?

Du måste inte ge dina personuppgifter till Medanets supporttjänst. En organisation kan även skicka en supportbegäran från en e-postadress som inte innehåller personens namn.

Kommer mina personuppgifter att användas för automatiserat beslutsfattande?

Inga uppgifter från supportbegäran används för automatiserat beslutsfattande.

Vem kan jag kontakta för mer information om behandlingen av mina personuppgifter hos Medanets?

Vårt dataskyddsombud svarar på frågor och respons med anknytning till behandling av personuppgifter. Du kan kontakta henne via e-post: dataprotectionofficer@medanets.com