Appen Medanets är en hjälp inom förebyggande missbruksarbete

Appen Medanets är en hjälp inom förebyggande missbruksarbete

Vårdavdelningarna inom specialsjukvården i Päijänne-Tavastland utnyttjar appen Medanets för att i ett tidigt skede identifiera alkoholbruk som överskrider riskgränserna.  Förebyggande åtgärder hjälper att minimera skadeverkningar till följd av överkonsumtion.

Överkonsumtion av alkohol är ett av de största hoten mot finländarnas hälsa och en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor i arbetsför ålder. Kostnaderna för alkoholskador uppgår varje år till 1,5 miljarder euro [1] – för att inte tala om de mänskliga kostnaderna. Förebyggande missbruksarbete har en avgörande roll i minskande av skadeverkningar från missbruk.  Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun har jobbat långsiktigt med att utveckla en modell för tidigt ingripande.

Alkoholen har i vår region ett oroväckande högt pris för både människorna och i pengar räknat. Det fanns alltså ett behov av att identifiera riskkonsumtion av alkohol i ett så tidigt skede som möjligt. Inom specialistsjukvården infördes appen Medanets som verktyg för detta.

Susanna Leimio, projektchef, regionkoordinator för förebyggande arbete i Päijänne-Tavastland

Screeningenkät i mobilmiljö

Ett av de viktigaste verktygen för förebyggande missbruksarbete är screeningen AUDIT-C, med vilken man försöker identifiera de personer som håller på att få problem med alkoholmissbruk [2]. Screeningen AUDIT-C har konstaterats effektiv i undersökningar [3] och med den mäts individers alkoholkonsumtion samt hur ofta och hur mycket alkohol individen konsumerar. Utifrån resultaten från screeningen beräknas riskpoäng för individens alkoholkonsumtion [4].

Screeningenkäten flyttas från papper till Medanets mobilapp. Med verktygets mätare för riskbedömning räknar appen automatiskt individens riskpoäng utifrån vårdarens indata. Appen vägleder användaren inom frågorna i AUDIT-C samt ger instruktioner till fortsatta åtgärder enligt slutpoängen.

Funktioner för avdelningens behov

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun införde funktionen AUDIT-C i appen på vårdavdelningarna för specialistsjukvård som en del av ett omfattande utvecklingsprojekt för förebyggande missbruksvård. I samband med projektet tog Medanets utifrån kundernas önskemål fram funktionen mini-intervention som kompletterar AUDIT-C.

Mini-interventionen är en kortrådgivning på 10–15 minuter, som vid behov görs med en individ som fått höga riskpoäng. AUDIT-C-screeningen och mini-interventionen görs på vårdavdelningen bredvid patienten och dokumentationen görs i realtid med appen. Uppgifter om svar och riskpoäng i screeningsenkäten samt huruvida en mini-intervention gjorts sparas direkt i journalsystemet.

Responsen från medarbetarna har varit positiv. I en föränderlig omvärld ser de Medanets som det enda alternativet för dokumentation av AUDIT-C och mini-intervention. Appen möjliggör dokumentation som annars kanske inte skulle bli av. Sammantaget är Medanets en mycket omtyckt app som används aktivt hos oss. Den sägs vara praktisk, snabb och tydlig.

Ulla Linnajärvi, överskötare, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, centralsjukhuset

Eftersom Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun samarbetade med Institutet för hälsa och välfärd gällande utvecklingsprojektet, var det viktigt att dokumentationen visade även de officiella åtgärdskoderna i AUDIT-C och mini-interventionen. Appen realiserades så att koderna sparas automatiskt i journalsystemet, och användaren behöver inte komma ihåg dessa.

Vårdpraxis utvecklas

Projektchef Susanna Leimio, regionkoordinator för förebyggande arbete i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, säger att praxis för dokumentation inom vård av missbruk blev mera enhetligt och konsekvent i appen Medanets. ”Användning av appen har strukturerat och systematiserat vår verksamhet: arbete och rapportering hör ihop. Appen Medanets använde vi redan tidigare. För behoven inom vården av missbrukare lades två lättanvända funktioner till.”

Leimiö önskar att andra som jobbar med utveckling av vårdarbete ska vara modiga och pröva på nya saker och fördomsfritt ingå partnerskap. Hon önskar att utvecklingsarbetet ska fokusera på det viktigaste: människorna som tar del av hälso- och sjukvården. Verktygen som används ska tjäna arbetet – och arbetet ska tjäna människorna.

Appen Medanets är en bit i ett pussel. Gällande appen var det viktigt för oss att den fungerar som den ska i mobilen, vägleder medarbetaren till felfritt arbete och dokumenterar uppgifter för senare användning. Verktygen ska vara så entydiga som möjligt för användaren. Medanets är väldigt bra i det avseendet.

Susanna Leimio, projektchef, regionkoordinator för förebyggande arbete i Päijänne-Tavastland

Leimio berömmer även samarbetet med medarbetarna på Medanets. ”Allt gick som smort. Samarbetet gick smidigt ända från början – Medanets förstod genast vad vi behöver.  Vi fick även goda och tydliga instruktioner för de nya funktionerna. Jag samarbetar gärna även i framtiden med Medanets kunniga medarbetare.”

KÄLLOR:

[1] https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4415

[2] https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4415

[3] https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/8/duo98003

[4] https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/tulostettavat-versiot-pdf 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.