Uleåborgs stad testar Medanets EWS-funktionen i mobilt arbete

Uleåborgs stad testar Medanets EWS-funktionen i mobilt arbete

Utvecklingskoordinator Sirpa Saarela berättade om Uleåborgs stads arbetsmetoder och erfarenheter från ett pilotprojekt på Medanets User Days i april. I pilotprojektet som kommer att pågå fram till slutet av juni deltar 50 sjuksköterskor och undersköterskor från KOTAS (Stödcentrum för hemmaboende) och hemtjänsten. De preliminära resultaten är uppmuntrande!

I Uleåborg beslöt man sig redan för några år sedan för att börja använda National Early Warning Score (NEWS)-poängsättningen i bedömningen av allmäntillståndet hos klienterna inom hemtjänsten. Användningen av poängsättningen ansågs harmonisera praxis för uppföljningen av vitala funktioner, hjälpa till att förutse vårdbehovet och säkerställa tillgången på vård i rätt tid. År 2019–2020 fick personalen utbildning i att räkna ut NEWS-poängsättningen manuellt med hjälp av en tabell i pappersform.

Mobillösning avhjälper utmaningar

Det visade sig vara utmanande att använda verktyget i pappersform i praktiken, och användningsgraden varierade därför mycket. Det fanns med andra ord ett behov för en mobilapp som kunde räkna ut poängsättningen automatiskt, vara lätt att använda för vårdarna på alla sätt och vägleda dem i fortsatta åtgärder. För pilotprojektet som startade hösten 2021 valdes Medanets mobillösning Early Warning Score som uppfyllde dessa kriterier.

Syftet med pilotprojektet är att öka användningen av NEWS i bedömningen av allmäntillståndet, snabba upp överföringen av aktuell information till klientdatasystemet och på så sätt göra vårdprocessen smidigare med hjälp av mobillösningen. Dessutom kommer en bedömning att göras av mobillösningens användarvänlighet i mobilt arbete och möjligheterna att utöka användningen av mobillösningen i större utsträckning inom hemtjänsten.

Sjukhusbesök kan undvikas genom tidigt ingripande

Tack vare användningen av mobillösningen blir det enklare att räkna ut NEWS-poängsättningen och räknandet blir en rutinmässig del av jobbet. Den mobilt uträknade poängsättningen överförs till klientdatasystemet i realtid. Det i sin tur gör att konsultationen mellan till exempel olika team eller en sjuksköterska och en läkare blir smidigare. Användarna får en aktuell bild av patientens tillstånd, och detta möjliggör ett tidigt ingripande. Genom tidigt ingripande kan vi i enlighet med målen för vård i hemmet förhindra att klienten måste till akuten eller sjukhuset.

Mobillösningen har varit användbar i flera olika slags klientfall under pilotprojektet. Den har hjälpt vårdarna göra en lägesbedömning och bedöma behovet av eftervård. NEWS-poängen har även använts för att till exempel förklara för en klient varför ett sjukhusbesök är eller inte är nödvändigt.

Hittills är resultaten från pilotprojektet uppmuntrande. Vårdarna som deltog i projektet ansåg att mobillösningen var bra, även om det även förekom en del utvecklingsönskemål. Fler användarupplevelser behövs emellertid ännu och pilotprojektet kommer därför att fortsätta fram till slutet av juni.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.