Information i realtid är avgörande för patientsäkerheten

För att säkerställa vårdens kvalitet och patientsäkerheten ska vårdpersonalen ha nödvändiga uppgifter framför sig då de behövs. Här ingår omedelbar tillgång till uppgifter som är väsentliga för vården. Uppgifterna ska också vara tillräckligt omfattande, tydliga och i en form som lätt kan användas.

Patientsäkerhet är en gemensam strävan, som förutsätter starkt samarbete mellan olika grupper och experter – sjukhuspersonalen, patienten och hela ekosystemet inom sjukvården. Smidiga informationsvägar och data som uppdateras i realtid är hörnstenar för patientsäkerheten.

Verklig realtid innebär att man har överblick och registrerar patientuppgifterna i patientens närhet och i samband med vårdhändelsen, och sedan når alla som deltar i vården samtidigt.

Ett fördröjt informationsflöde kan orsaka fel

Ju längre tid som hinner gå mellan vårdhändelsen och registreringen av informationen, desto mer ökar sannolikheten för fel i registreringen. Olika handskrivna lappar och meddelanden är fortfarande vanliga i registreringen. [1]. Handskrivna uppgifter, manuellt inmatad information, kopiering och hantering i många olika informationssystem ökar chansen för fel och risker kopplade till fel [se t.ex. 2].

En fördröjd registrering kan också äventyra flödet av information mellan personalen. Bristfällig dokumentation och informationsgång orsakar ofta misstag [1]. Uppgifternas aktualitet, omfattning och tydlighet spelar en nyckelroll speciellt om så kallad tyst rapportering används inom arbetsenheten, vid vilken nästkommande skifts sjukskötare får de uppgifter som behövs huvudsakligen i skriftlig form [jmf. 2].

I sista hand påverkas vårdens kvalitet av fördröjd eller bristfällig information. Den skapar också onödiga administrativa kostnader.

Med realtidsinformation kan patienter vars hälsotillstånd försvagats identifieras tidigare, vårdarens tid kan frigöras och användning av personalresurser kan planeras bättre [3].

Åtkomst till uppdaterad information och möjligheten att ha informationen tillgänglig var som helst är oersättligt för de som arbetar inom sjukvården. Vårdprocessen förbättras då all klinisk information – såväl mätvärden som genomförda ingrepp – alltid finns tillhands. Visuella översikter gör det enklare att se helhetsbilden såväl för den enskilda patienten som för hela avdelningen.

Alla har nytta av information i realtid

Läkare, vårdare och övrig vårdpersonal har nytta av realtidsinformation, eftersom de i vårdsituationen kan fatta genomtänkta beslut. Detta är en central faktor för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet till patienten. Vårdarens tid kan användas till bemötandet av patienten då inläsning och registrering av information sker i omedelbar anslutning till vårdhändelsen och vid patientens sida – personalen slipper slösa tid vid kansliets datorskärm. Informationen är också omedelbart tillgänglig för läkarna.

En god nyhet för vårdinrättningarna är att kostnaderna minskar då informationsutbytet sker i realtid. Eftersom vårdpersonalen redan i patientrummet kan bläddra i och registrera aktuella patientdata, sparar de tid och kan använda resurserna på själva patientarbetet.

Information i realtid är också till nytta för patienterna, eftersom det ger dem större möjligheter att få högkvalitativ och säker vård. Om försvagade tillstånd hos patienter upptäcks i god tid kan också misstag och långa intensivvårdsperioder undvikas. Översiktsinformation om patientens hälsotillstånd hjälper läkare och vårdpersonal att minimera onödiga test och mätningar, vilket enbart är möjligt om de har tillgång till rätt information i rätt tid.

Blogginlägget publicerades ursprungligen den 22.8.2017 och har uppdaterats den 7.12.2020.

KÄLLOR:
[1] Lehtinen V. & Niemi, M. 2017. Kirjaamisen merkitys potilasturvallisuudelle. Kysely Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunnalle. Lärdomsprov. Refererad 7.12.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124853/potilasturvallinen%20kirjaaminen%20huhtikuu.pdf?sequence=1&isAllowed=y


[2] Mikkonen, H. 2012. Laadun johtamisella kohti parempaa potilasturvallisuutta. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen. Lärdomsprov. Refererad 7.12.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48942/Mikkonen_Hanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] Nursing Times. 2015. How real-time data can improve patient care. Refererad 7.12.2020 https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/patient-safety/how-real-time-data-can-improve-patient-care-21-09-2015/

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.