Tre Nordland-sjukhus sparar tid och förbättrar kvaliteten med Checklistor

Tre Nordland-sjukhus sparar tid och förbättrar kvaliteten med Checklistor

Nordlandssjukhusgruppen implementerade för första gången Medanets-appen under 2022. Redan då fanns funktionen Checklistor på deras önskelista, men det kändes rimligt att börja med Mätvärden, Early Warning Score och Kliniska formulär. Efter att fått dessa funktioner på plats lanserades Checklistor i oktober 2021. Sjukhusgruppen informerade om sina erfarenheter på Medanets User Days i april.

För Nordland-sjukhusen är checklistor ett verktyg som används inom vårdprocessen för en specifik patient. Checklistor fungerar som ett minnesstöd för sjuksköterskan så hen kommer ihåg alla uppgifter som ska utföras och innehåller viktig information om patienten som måste antecknas i den elektroniska journalen. Exempel är checklistor vid intagning och i preoperativa rutiner.

Standardiserade procedurer, snabbare

Syftet med checklistor i sjukvården är att harmonisera praxis och eliminera mänskliga fel för att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Traditionellt sett har checklistor inom vården varit i pappersformat. Undersökningar visar emellertid att deras användning tenderar att vara inkonsekventa, och hela fördelen med checklistor uppnås ofta inte1,2. Detta var också en sanning vid Nordland-sjukhusen.

I dag har vi cirka 100 olika checklistor i bruk på våra sjukhus. Innan Medanets fylldes alla i för hand och lagrades i patientens pappersmapp. Först efter att patienten hade skrivits ut skannades dokumenten in i det elektroniska journalsystemet.

Nina Nedregård Jensen, avdelningschef på enheten för klinisk IT på Nordland-sjukhuset

De inskannade dokumenten var ofta kopior av kopior och var inte särskilt tydliga. De var varken lättlästa eller ifyllda på ett standardiserat sätt. Bägge dessa problem löstes när checklistorna började fyllas i med mobilappen.

Alla listor som fylls i och sparas på mobilen överförs direkt till den elektroniska DIPS-journalen, även när listan ännu inte är komplett. Om samma lista senare modifieras eller kompletteras på mobilen kommer även den nya versionen att finnas tillgänglig direkt i journalen. I journalvyn har nyligen uppdaterade checklistor en särskild markering.

Processomvandling kräver förändringshantering

mvandlingen av checklistrutinerna från papper till mobilt pågår fortfarande på sjukhusen – alla de 100 checklistorna kan inte digitaliseras samtidigt. Funktionen konfigureras alltid utifrån specifika kundbehov och krav och Medanets och Nordland-sjukhusen har arbetat tätt tillsammans med att ta fram checklistor för mobil användning.

Funktion Checklistor

Dessutom har sjukhusgruppen utvecklat en intern process för att hantera förändringen från papper till mobilt. Avdelningarna måste själva definiera sina behov av checklistor och dokumentera proceduren i sjukhusets kvalitetssystem. Detta görs för att säkerställa att de personer som har den bästa professionella kunskapen kring sina behov får en chans att definiera vad som behövs i den mobila checklistan.

Dokumentationen i kvalitetssystemet måste innehålla information om den specifika checklista som finns tillgänglig i Medanets-appen. Detta för att säkerställa att alla vet att proceduren i första hand ska genomföras på mobilen och inte på papper. Samtidigt fungerar dokumentationen som en reservlösning för de särfall då checklistor inte finns tillgängliga digitalt. Om proceduren måste uppdateras görs samma uppdatering i kvalitetssystemet och i Medanets-appen samtidigt.

Sammantaget kräver processomvandlingen ett bra förändringsarbete. Personalen måste få tid till att vänja sig vid de nya arbetssätten. Användningsgraden på Nordland-sjukhusen visar dock att implementeringen har gått snabbt. Ur sjuksköterskornas synvinkel är den främsta fördelen med Medanets-appen, och med funktionen Checklistor, att de får mer tid.

Tidsvinsten är anledningen till varför vi använder Medanets på våra sjukhus. En av våra sjuksköterskor sammanfattade det på ett bra sätt: Ibland spelar fem extra minuter en stor roll.

Nina Nedregård Jensen, avdelningschef på enheten för klinisk IT på Nordland-sjukhuset

Källor:

1. Tian et al. (2019): WHO Surgical Checklist in Dermatology: Compliance, Barriers, and Attitudes. Dermatologic Surgery.

2. Pugel et al. (2015): Use of the surgical safety checklist to improve communication and reduce complications. The Journal of Infection and Public Health.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.